94842. lajstromszámú szabadalom • Eljárás háncsmunkák előállítására

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94842. SZÁM. — XIY/b. OSZTÁLY. Eljárás háncsmunkák előállítására. Sing-er Nahmaschinen Aktiengesellschaft cég" Berlin. A bejelentés napja 1927. évi junius hó S-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi junius hó 10-ike. A találmány eljárásra vonatkozik háncs­munkák előállítására, melyeknél egy szö­vetalátéten oly háncsborítást állítunk elő, mely a kész tárgynak fonottas kinézését 5 kölcsönzi. A találmány szerint oly háncs­munkák állíthatók elő, melyek tetszőle­ges, igen különböző mintázást mutatnak és melyek nemcsak rendkívül tetszetős külse­jűek, hanem igen tartósak is úgy, hogy 5 az eljárás szerint aránylag nagy igénybe­vételnek alávetett használati tárgyak, pl. nagyobb vagy kisebb táskák, könyvburko­latok, ruhaszegélyek, női kalapok és más effélék is előállíthatók. > A találmány szerint valamely alátéten, pl. erős len- vagy pamutszöveten, gazén, straminen háncsból, pl. raffiaháncsból álló fonalat vagy csíkot, mely célszerűen meg van festve, egyik végének közelében varró­) géppel, pl. közönséges háztartási varró­géppel, harántirányban letüzőgetünk. A háncsfonalat ezután úgy hajtogatjuk le, hogy a kis harántirányú tűzdelést, vala­mint a rövid, kezdődarabot elfödi, ezt kö-i vetőleg a háncsfonalat az első tüzdeléstől tetszőleges távolságban, az előrajzolt vagy mintapéldányról lemásolt vagy szabadon kigondolt mintának megfelelően, haránt­varrattal újból letüzdeljük; előzőleg azon­ban az első és a második levarrási hely kö­zött vakvarratot létesítünk az alátétnek azon a szakaszán, melyet később a vissza­hajtogatott háncscsík lefed. A második ha­rántvarrat előállítása után újból vakvarra­tot állítunk elő, amely azon helyig vezet, ahol már most a háncscsíkot újból vissza­hajtogatni óhajtjuk. Ennek a vakvarrat­nak előállítása után a háncscsíkot lényegé­ben a munkafolyamat kezdetén választott iránnyal azonos irányban, de kissé oldalt eltolva hajtogatjuk le, úgyhogy ismét fedi a varratot és oly messzi vezetjük, amint azt a minta megkívánja. Az ismertetett mó­don folytatjuk a munkát oda-vissza menés közben, míg egy másik háncscsík kerül 45 sorra, pl. míg az előállítandó minta más­színű háncscsíkot igényel. A szín változta­tása céljából az első háncscsík végét egy vagy több varrattal letüzdeljük, amikoris az új színnel való munka a fennt ismer- 50 teteit módon kezdődik, miközben az előző háncscsíkok rövid végdarabját az új csí­kok elfedik. Ha a minta úgy kívánja, hogy egy má­sodik háncscsík az elsőnek irányában csat- 55 lakozzék, akkor a második háncscsíkot kissé az elsőnek végei felé tűzdeljük le, nehogy két különböző színű áthajtogatott vég között közvetlen ütközési hely kelet­kezzék. Ily módon a szövetalátét feltétlenül 60 jól van lefedve. Az egyik háncscsík végei­nek, a másik háncscsík végei fölé való átfektetése még fokozza a varrottas benyo­mását. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 65 példaképem íoganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra kész munkadarab egyik sarká­nak felülnézete. A 2. ábra ugyanazon munkadarab készíté- 70 sének kezdetét mutatja. A 3. ábra a 2. ábra szerint megkezdett munkának folytatását. A 4. ábra annak további stádiumát szem­lélteti, amikor az az első háncsfonal fel 75 van dolgozva. Az 5. ábra egy második háncsfonalnak az első háncsfonal áthajtogatott végeire való fektetését és ezen a helyen való rögzítését tünteti fel. 80

Next

/
Thumbnails
Contents