94822. lajstromszámú szabadalom • Elzáró szerkezet mindennemű felcsppantható tartály számára

Megjelent 1929. évi december hó 31-éu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94822. SZÁM. — VI/a. OSZTÁLY. Elzárószerkezet mindennemű felcsapantható tartály számára. j\ agel Hanusch & Co. cég Wien. A bejelentés napja 1927. évi február hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi február hó 15-ike. A találmány tárgya igen kényelmesen kezelhető és működésében rendkívül meg­bízható elzáró-szerkezet, mely minden­nemű tárcánál különösen pedig az ú. n. 5 zsebtárcáknál pl. cigarettatárcánál vagy mindennemű szelencénél előnyösen alkal­mazható. A csatolt rajzon a találmány tárgyá­nak két példaképen felvett kiviteli alakja 0 van feltüntetve. Az 1. ábra a zárt állapotban lévő kétrészes tárcakengyelnek elölnézete, a 2. ábra ugyanannak felülnézete, a 3. ábra a kengyelnek felülnézete rész-5 bein nyitott helyzetben, a zárótolókának kikapcsolt állásánál. A 4. ábra a zárószerkezet egy másik ki­viteli alakjánál a kengyel felülnézete, részben nyitott helyzetben ugyancsak ki-0 kapcsolt zárótolókával, az 5. és 6. ábrák pedig metszetek nagyobb léptékben az 1. ábra A—B, illetve a 3. ábra C—D vonalai mentén. (1) és (2)-vel vannak jelölve a rendesen 5 fémből készült kengyelnek a (3, 4) pán­tok segélyével csuklósan összekötött részei. A két felső (5, 6) hosszléc a legjobban a 6. ábrából látható profillal bír és zárt 0 állapotban az 5. ábrán látható módon egy­másnak fekszik és a (7) csúszótolóka se­gélyével van zárva, mely tolóka egyrészt a (8) csúszópálya alá nyúló (9, 10) szár­nyai segélyével a csúszópályán vezetődik, 5 másrészt pedig egy harmadik (11) szárny -nyal van ellátva, mely az (5) profilnak folytatását képező (12) sínnek külső élét átkarolja. Ez a (12) sín a vízszintes (5) profilnak egész bal felén végig fut, jobb­oldalt pedig (A) pontban végződik (1. és 40 6. ábra). Ha a tárcát nyitni akarjuk, akkor a (7) csúszódarabot a középső záró­helyzetéből (1. és 2. ábra) jobbra csúsztat­juk, a 3. ábrán látható helyzetben, úgy­hogy a (7) csúszó kának (11) szárnya kilép 45 a (12) sínnek a területéről. A tárcát most, miként a 6. ábrán látható, ki lehet nyitni. Ha a tárcát újból zárni akarjuk, először is mindkét kengyelt az 5. ábrán látható helyzetbe hozzuk és azután a csúszótoló- 50 kát középhelyzetbe csúsztatjuk. Hogy a (7) csúszótolókának a (8) csúszósínen biz­tos vezetést adhassunk, a sín és a tolóka közé (13) lapos rúgót helyezünk. Hogy a tolókának jobbról balirányba való csúsz- 55 tatásánál a középhelyzetet elhatárolhas­suk, a (6) profilba (14) szöget vagy más alkalmas ütközőt alkalmazunk, a (10) szárny jobb éle számára. A 4. ábra sze­rinti másik kiviteli alak csupán csak ab- 60 ban különbözik az első kiviteli alaktól, hogy a csúszódarab két (7a) és (7b) daral> ból van kiképezve, melyeket ha a tárcát nyitni akarjuk, középső helyzetükből, melyben tökéletesen megfelelnek az első 65 kiviteli alak (7) csúszódarabjának, balra, illetve jobbra a 4. ábrán feltüntetett vég­állásokba csúsztatjuk. Ennek megfelelően itt a (12) sínnek profilja, mely az első ki­viteli alaknál csak jobboldalt volt le- 70 vágva, mindkét oldalon le van vágva és baloldalt B-nél és jobboldalt pedig C-nél végződik. Világos, hogy a (12) sín profiljának ki­vágását, mely a tárca nyitását lehetővé 75 teszi, nemcsak a sín végén, hanem más helyen is (középrészen) el lehet helyezni, mely esetben a csúszótolóka, illetve csú-4

Next

/
Thumbnails
Contents