94817. lajstromszámú szabadalom • Kézirázószita

Megjelent 1929. évi december lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI jraHgfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94817. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Kézi rázószita. Kalmár Zsigmond rostagyáros Hódmezővásárhely. A bejelentés napja 1927. évi február hó 23-ika. A találmány tárgya házi használatra szánt, kézi rázószita, mely liszt és más, a háztartásban felhasználásra kerülő, lisz­tes anyagnak a tisztátalanságoktól való 5 megtisztításra szolgál. A találmány tárgyát képező rázószitá­nak az alátámasztása és hajtása, ismert módon, laposrúgókkal ill. ütközőgörgő és bütyköstárcsa segítségével történik. 10 A találmány egyrészt abban áll, hogy a szitaszekrény, az adagológarat alsó nyílása alatt, reszelőlemezhez hasonlóan kiképezett, vízszintes bádogszitával van ellátva, melynek lyukainak szélei felfelé 15 állanak és így fogakat képeznek, melyek a vágómozgás által a lisztben levő csomó kat szétbontják. További jellemzője a találmánynak abban áll, hogy a szita­szekrényben, a benne megerősített bádog-20 szita körül, annak hossz- és keresztélei mentén, hasítékok vannak kiképezve, amelyeken keresztül a garat alsó nyílá­sának a széle és a bádogszita felső felü­lete közötti résekbe esetleg bejutó anyag 25 a szitaszekrénybe hull és így meg van gátolva az, hogy £LZf E garat alsó nyílásá­nak széle alól, a gépből kijuthasson és a helyiséget beporozza. Végül a szitaszek­rénynek a hátsó, alátámasztó rúgópárral 30 való összeköttetésére szolgáló, kereszt­tartója a szitaszekrény mindkét oldala felé meg van hosszabbítva, mely meg­hosszabbítások a garattartó oszlopokon a megfelelő magasságban elrendezett, elő-35 nyösen gumiból való ütközőknek feksze­nek, úgyhogy a szitaszekrény a mozgató­szerkezet által létesített rázómozgáson kívül még vibrálómozgást is fog vé­gezni annak következtében, hogy a szita­szekrény minden előrelöketnél a gumi- 40 ütközőkhöz ütődik és azokról visszapat­tanva vibrálómozgást végez. A rázómoz­gás tehát vibrálómozgással fokoztatik. A rajzon a találmány tárgyát képező, kézi rázószita két, példaképen vett, ki- 45 viteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábrán a kicserélhető szitakerettel bíró rázószita hosszmetszete van feltün­tetve, a 2. ábra az 1. ábra I—I vonala szerint 50 vett metszet, a 3. ábra az 1. ábrán feltüntetett rázó­szita felülnézete, levett garat mellett, a 4. ábra a baloldalon a hátulnézete, a jobboldalon pedig elölnézete, az 55 5. ábra a reszelőlemezhez hasonlóan ki­képezett bádogszita felülnézete és kereszt­metszete, a 6. ábra a rázószita egy második kiviteli alakjának hosszmetszete. 60 Az (1) adagológarat a rúgósan alá­támasztott (2) szitaszekrénynek vízszin­tes (3) része fölött van a (4) oszlopokon megerősítve. A (2) szitaszekrény, a (3) felületen, az (1) adagológarat alsó nyí- 65 lása alatt, egy vízszintes (5) bádogszitá­val van ellátva, mely reszelőlemezhez ha­sonlóan van kiképezve, a lyukainak szélei nevezetesen felfelé állanak és így (51 ) fogakat képeznek, melyek a rázómoz- 70 gás által a lisztben levő csomókat szétr bontják. A (2) szitaszekrény (3) felületében meg­erősített (5) bádogszita körül, annak hossz- és keresztélei mentén, (6) hasíté- 75 kok vannak kiképezve, amelyeken ke­resztül az (1) adagológarat alsó nyílásá­nak a széle és az (5) bádogszita felső felii-

Next

/
Thumbnails
Contents