94798. lajstromszámú szabadalom • Fékszerkezetfonó és cérnázó orsókhoz

Megjelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94798. SZÁM. — XLVa/1. OSZTÁLY. Fékszerkezet fonó- és cérnázó orsókhoz. I. P. Bembersr A.-G. Barmeii-IUttershauseii. A bejelentés napja 1927. évi március hó ö-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi április hó 10-ike. A találmány fonó- és cérnázóorsók le­állítószerkezetére vonatkozik, nevezete­sen oly orsókéra, amelyek olajfröccspe­remmel vannak ellátva. 5 A találmány értelmében az olajfröcs­perem egyúttal mint fékperem, illetőleg fékgyürű is szolgál, és pedig azáltal, hogy az olajfogótér külső falára csavar­menettel felerősített sapkaforgatás által 0 a íröccsperemhez szorítható. Ismeretes, hogy szárnyas orsóknál az orsó és a szárny közötti sebességkülönb­ségek szabályozására féket alkalmaznak, amelynek lényege abban áll, hogy egy 5 sapkát egy fékgyűrűhöz szorítunk. Ezek­nél a szerkezeteknél azonban a fékgyürű egy külön szerv, amellyel az orsót egy karomkapcsoló köti össze. Ez a íekgyürű egy kenőanyagtartányban fut, amelyre a :0 fékező sapka fel van csavarolva, úgyhogy elfordítása által erősebben, vagy gyen gébben szorul a fékgyűrűhöz. Ettől az ismert szerkezettől a talál­mány szerinti szerkezet abban különbözik, 5 hogy maga a már meglevő olajfröccs­gyűrű szolgál mint fékgyűrű, úgyhogy a külön fékgyűrű, valamint a karomkap­csoló is elesnek. Hasonlóképen az ugyan­csak már meglevő olajfögóteret hasznal-0 juk fel arra, hogy a féksapkát azon el­rendezzük. Tehát egy önmagaban ismert fékszerkezetet olajfröccsperemmel ellá­tott fönó-, illetőleg cérnázóorsón alkalma­zunk. Ezenkívül a találmány értelmében 15 az ismert szerkezeten a cérnázás szabá­lyozása céljából egy leállítószerkezetet al­kalmazunk. A rajz a találmány szerinti szerkezetet mutatja és pedig az 1. ábra vertikális metszetben, a 40 2. ábra ugyanazt az orsót alaprajzban. Az orsót szíjjal hajtjuk. Az orsó (1) csap­ágyliüvelyében levő olajat a (2) orsó for­gása által a (3) nyakcsapágyhoz felhúzza és ha fölös olaj van az orsó csapágyhüve- 45 lyében, úgyr az olaj részben a (4j hajtő­orsó harangalakú üreges terébe kerül, melynek belső falán lefolyik és az (5) fröccsperemre kerül, amely azt az (1) csapágyliüvely (6) olajfogóterébe fröcs 50 csenti. Az olaj a (7) furatokon át (1) oxsö alsó részének alső olaj terébe kerül. Az orsó alsó részének olajfogó terét (8) sapka fedi le, amely az orsó lefogására is szolgál. A (8) sapka a csapágyiiüvelyuek 55 az olajfogóteret bezáró fejére fel van csa varva. Az orsót hajtó szíjat (13)-mai, az orsópadot (14)-gyei jelöltük. A találmány értelmében a sapka mint fék van kiképezve, amely axiális irány- 60 ban hat a hajtóorsóra, illetőleg annak (5) fröccsperemére. A féknyomást különféle módokon létesíthetjük, legcélszerűbben úgy, hogy a (3) sapkát az orsó alsó részén elfordítjuk. A fröccsperem és a féksapka 65 között célszerűen (10) bőrtárcsát alkal­mazunk. A sapka forgatására szolgál a (11) fogantyú. Szabadalmi igény: Fékszerkezet fonó- és cérnázóorsókhoz, 70 amelyeknek orsószárán olajfröccs­gyűrű van elrendezve, azáltal jelle­mezve, hogy az olaj fogótér (6) külső, csavarmenetes falán csavarmenetes, elfordítható sapka (8) van elrendezve, 75 amely az olaj fröccsperem (5) fölé nyiílva azzal együtt képezi a féket. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents