94795. lajstromszámú szabadalom • Áramegyenirányító készülék

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI jKg&ffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94795. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Áramegyenirányító készülék. The Westinghouse Brake & Saxby Sigfnal Co. Ltd. g-yáros cég London, mint Leslie Hurst Peter mérnök londoui lakos jog-utóda. A bejelentés napja 1927. évi május hó 3-ika. Angolországi elsőbbsége 1926. évi május hó 10-ike. Jelen találmány tárgya olyan áram­egyenirányítófcészülék, melynek fémtest­ből álló egyenirányítóelemén fémvegyület­réteget képeztünk. Az ilyen egyenirányító-5 elem előnyösen fémrézdarabból áll, me­lyen hevítés útján szorosan tapadó vé kony rézoxydulréteget képeztünk. Jelen találmány tárgya olyan egyenirányító­elem, mely ezen általános típushoz tarto-10 zik és melynél a kapacitás nagyobb és a hatásfok jobb. A gyakorlatban azt találtuk, hogy az elem áramátvivőképeissége a fémvegyület érintkezési felületének kiterjedésétől függ, 15 minek folytán a találmány érteiméiben az egyenirányítóelemet üreges test alakjá­ban képezzük ki, miáltal nemcsak a fém­mel érintkező fémvegyület érintkezési fe­lületét növeljük, hanem megkönnyítjük a 20 működés közben keletkezett hő elvezeté­sét is, mely . célra az elemnek külső, belső vagy mindkét felülete felhasználható. A találmány szerinti berendezésnél to­vábbá a fém és a vegyület közti kivánt 25 érintkezési nyomás biztosításáról fokozot­tabb mértékben gondoskodhatunk, miál­tal az elem egyenirányító hatása javul. A találmány tárgyának különböző pél­daképpeni kiviteli alakjai a csatolt rajz 30 1—5. ábráin vázlatos metszetben vannak feltüntetve. Az .1. ábra szerinti kiviteli alaknál az egyenirányítóelem az üreges (1) rézhen­gerből áll, melynek külső felületén a (2) 35 rézoxydulréteget képeztük, pl. a 92053. és 92840. számú korábbi szabadalmainkban leírt eljárás szerint. A (2) rézoxydulréteg külső felületét (3) ólomfüstréteggel és a (4) rézfüsttel, vagy szalaggal vonjuk be, mely utóbbit bármily alkalmas módon, 40 feszültség alatt tekercselünk a (3) ókxm­füstréteg és a (2) rézoxydulróteg közti szükséges érintkezési nyomás biztosítá­sára. Ha szükséges, a (2) rézoxydulréteg külső felülete grafittal vonható be a (3) 45 ólomfüstréteg felesévélése előtt, a rézoxy­dullal való megfelelő elektromos kapcso­lat biztosítására. Az így kiképezett egyen­irányítóelem bármily megfelelő módon szerelhető, lehetőleg azonban a rézhenger 50 tengelyével függélyesen szerelendő, .miál­tal a hengeres elem belső és külső felüle­tén a légáramlást hűtési célokból. bizto­síthatjuk. A 2. ábra szerinti kiviteli alak maga- 55 sabb feszültségek számára való módosít tott kiképzést mutat, melynél az egyen­irányítóelem több azonos tengely körül elrendezett oxydált rézrétegből áll. Mint az ábrán látható, az elem az (5) rézhen- 60 gerből áll, melynek külső felületén a (6) rézoxydulréteget képeztük a fent hivat­kozott módon. A (6) oxydulrétegen (7) hengeres fémrézréteget képezünk, elektro­lytikus eljárás útján, vagy bármely más 65 alkalmas módon. A (7) rézrétegen, a fent hivatkozott módon újra (8) rézoxydul­réteget képezünk. A (8) rézoxydulrétegen ismét (9) rézréteglerakodást létesítünk, melyen (10) rézoxydulréteget képezünk. A 70 (10) réteget végül ólomfüst és rézszalag­burkolattal látjuk el, amint azt az 1. áb­rával kapcsolatban leírtuk. A 3. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál

Next

/
Thumbnails
Contents