94784. lajstromszámú szabadalom • Figyelmeztető és propaganda vetítő készülék

Megjelent 1929 . évi december hó 31-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94784. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Figyelmeztető és propaganda vetítőkészülék. Reményi Endre hirlapíró Budapest. A bejelentés napja 1927. évi április hó 15-ike. A technikai és egyéb kultura (közegész­ségügy stb.) fejlesztése a nép széles réte­geiben való elterjesztésre alkalmas külön­féle eszközök alkalmazását tette szüksé­gessé, melyek közül nyilvánvalóan azok a legalkalmasabbak, melyek lehetőleg nagy tömeggel szemben, tehát a legfrekventál­tabb helyeken (nyilvános helyeken, a sza­badban, az utcákon, tereken stb.) gyorsan és mégis lehetőleg tartósan képesek fel­tűnést kelteni. Különösen áll ez a külön­böző társadalmi bajokból (tüdővész, alko­holizmus, egykerendszer stb.), továbbá az óriási arányokban fejlődő közlekedéssel járó veszélyekkel szemben ismételten és változó formákban alkalmazandó figyel­meztetésekre, útbaigazításokra, rövid ta­nácsokra stb. E tekintetben Amerika jár elől a különböző nagyméretű szemléltető eszközökkel és alakokkal, melyeknek ki­terjedt alkalmazása azonban a mi viszo­nyaink között már igen költséges voltuk­nál fogva is alig jöhet számításba; azon­kívül az említett eszközök, illetve alakza­tok, bár frekventált helyeken vannak al­kalmazva, mégis csak helyhez kötöttek, ami az igazi terjesztést korlátozza, vagy pedig minden ponton, ahol alkalmazásuk szóba kerülhet, külön-külön állítandók fel, ami viszont a költségeket még jobban fokoziza. Hasonlóképen az önmagukban igen hatásos villamos transzparensek és más fényalakzatok, noha a mi viszo­nyaink között is alkalmazhatók, szintén a helyhez kötöttség hátrányát mutatják. Már most mindezen eszközökkel szem­ben a találmány oly eszközt nyújt, mely egyrészt az eddigieknél összehasonlítha­tatlanul olcsóbb, másrészt pedig egyálta­lán nincsen helyhez kötve, hanem a leg- 40 rövidebb időközönként tetszőleges he­lyekre továbbítható, vagyis egy és ugyanazon készülék bárhol, gyorsan fejt­heti ki hatását. A találmány lényege a kézben való tartásra alkalmas markolat- 45 tal vagy fogantyúval, avagy a test bár­mely más részén vagy tetszőleges mozgó tárgyon (járművön, pl. kerékpáron, auto­mobilon stb.) való rögzítésre alkalmas oldható megerősítő elemekkel, pl. szíjak- 50 kai ellátott, hordozható kis vetítő készü­lékből áll, mely tetszőleges vetítendő szö­veg vagy képlemez vagy film befogadá­sára alkalmas és mely a fényforrást is magával hordja. 55 Villamos fényforrás esetén az áramfor­rás, pl. száraz elemek csoportja, akár a lámpát tartalmazó tokban, akár a mozgó tárgy más helyén vagy az illető személy ruházatában helyezhető el s ekkor a 60 lámpa természetesen vezetékpár útján köt­hető össze az áramforrással. A találmány egyik célszerű foganatosítási alakja sze­rint bizonyos fajtájú villamos kézilám­páknál magában véve ismeretes kézi haj- 65 tású, igen kisméretű áramfejlesztő dina­mót helyezhetünk el a tokban és ennek külső oldalán rendezhetjük el a dinamót hajtó kerékmű működtetésére szolgáló is­meretes kéziemeltyűt vagy mozgató ken- 70 gyeit, mint azt alább ismertetjük. Ezen ismeretes áramfejlesztő szerkezetnek a találmány szerinti vetítőkészülékkel való egyesítése azonban a puszta kombináción túlmenő, ama többlethatással jár, hogy 75 míg az említett eddigi kézihajtású villa-

Next

/
Thumbnails
Contents