94770. lajstromszámú szabadalom • Tányérszelepes lengő elzárótolattyú

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94Í TO. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Tányérszelepes lengő elzárótolattyú. Seidler Vilnios cég- és Mack Alajos gépszerkesztő Budapest. A bejelentés napja 1927. évi február hó 11-ike. A találmány tányérszelepes lengő el­zárótolattyúkra vonatkozik és arra irá­nyul, hogy ezek a tolattyútükör síkjával párvonalas orsónak legfeljebb 180°-nyi el-5 forgatásával legyenek átállíthatok. A ta­lálmány értelmében az orsó excentriku­san elrendezett, de középvonalával a to­lattyú lengési tengelyének és az orsó ten­gelyének metszéspontjába irányított csa-10 pot hord, amely a tolattyú lengőtestében kiképezett, a tolattyútükörre merőleges irányban hosszúkás csaplyukba nyúlik és az orsó elforgatása közben a tolattyú­nak lengőmozgását idézi elő. A lengő­*.5 testnek legalább is azt a részét, amelyben a hosszúkás csaplyuk van kiképezve, cél­szerűen gömbfelülettel látjuk el. A len­gési tengely és az orsótengely metszés­pontja, mint középpont körül kiképezett 20 gömb a lengőtestnek forgáscsapjait is he­lyettesítheti. A mellékelt rajz két kiviteli példát tüntet fel. Az 1. és 2. ill. 4. és 5. ábrák egy-egy kivitelnek két egymásra merő-25 leges függőleges metszetét zárt állásban mutatják, ahol is egyes részletek nézet­ben láthatók. A 3. ábra az 1. és 2. ábrabeli kivitel lengőtestének felülnézete közép­állásban. 30 Valamennyi ábrán (6) jelzi a tolattyú­házat (7) beömlési és (8) kiömlési csőtol­datokkal, (9) az orsóházat, amely az első kivitelben a tolattyúházba be van csava­rolva, a második kivitelben pedig a rajz-35 ban fel nem tüntetett csavarok segítségé­vel van kellő tömítés közbeiktatásával a szelepházzal összeerősítve. Az 1—3. ábrákon látható kivitelben a (10) kézikerékkel elforgatható (11) orsó alul (12) lépcsős koronggá szélesedik ki, 40 amelynek homorú alsó gömbfelületéből nyúlik ki a találmányra különösen jel­lemző (13) csap. Tömítő szelence helyett a (11) orsó (12) korongjának lépcsője és az orsóháznak megfelelő felfekvési felii- 45 lete közé (14) tömítőgyűrű van iktatva és az orsót hasított (15) gyűrű szorítja felfelé ama rugalmas ellenhatás követ­keztében, melyet a (15) gyűrű kúpos alsó részének az orsóház kúpos nyilasába való 50 beszorításakor kifejt. . A lengőtest üreges (16) gömbből és en­nek (17) nyúlványából áll, amelynek hen­geres (20) üregébe ismert módon lazán van beillesztve a voltaképeni záróelem: a 55 (21) tányérszelep. A (17) lengőtesten (18, 19) ütközők vannak kiképezve, amelyek a lengőtest szélső állásaiban a ház falába ütközve a szélső állásokat pontosan meg­szabják. A tolattyútükröt köralakú (22) 60 lemez alkotja, amely excentrikus (23) cső­toldatával be van sajtolva a (8) kiömlési csővezetékbe. A (13) csap befogadására a (16) gömbnek a (12) korong gömbfelületű vá jatába nyúló részén (24) csaplyuk van 65 kiképezve, mely a tolattyútükörre merő­leges irányban hosszúkás és középvonala olyan (a) szöget zár be a (21) tányér­szelep középpontján átmenő lengési su­gárra], amely egyenlő a lengőtest len- 70 gési amplitúdójának felével. A (12) ko­rongon excentrikusan elrendezett (13) csap középvonalával a (16) gömb közép­pontjába van irányítva, minek folytán elforgatása közben középvonala mindig 75 párvonalas marad a (24) csaplyuk oldal­falaival, tehát ezeken egész hosszában felfekszik és nem ékelődhetik be a csap-

Next

/
Thumbnails
Contents