94751. lajstromszámú szabadalom • Berendezás nyomdai szedéselemnek előállítására

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94751. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Berendezés nyomdai szedéselemek előállítására. Lanston Monotype Corporation Limited cég' London. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 25-ike. A jelen találmány nyomdai célokra szolgáló szedéselemek előállítására szol­gáló berendezésekre, különösen pedig oly berendezésekre vonatkozik, amelyeknél i megömlesztett lémet oly formába veze­tünk, melynek hossza az előállítandó sze­déselem egész hosszának csak egy részé­vel vagy egy egységgel egyenlő, mimel­lett a szedéselemet szakaszosan vagy pe­l riodikusan mozgatjuk előre és a formá­ból kihúzzuk; itt egy matrica vagy más­efféle szolgál arra, hogy a szedéselem nyomtató részének a kívánt alakot ad­juk. A matricát váltakozva akként állít-i juk el, hogy az a formát a szedéselem képzése közben elzárja és azután, meg­emeltetvén, az elem szabad előremozgá­sát lehetővé teszi. Ily berendezést ismer­tet pl. a 88S39. számú szabadalom le­) írása. A találmány főcélja már most az, hogy a matricának pontos vezetését biztosít­suk annak egész mozgása alatt, úgyhogy a matrica pontos beállítást kap, mimel-3 lett a matrica működtetésére szolgáló hajtószerkezet sajátosan van kiképezve. A találmány szerint a formán a matrica számára vezetéket rendezünk el, amely­ben a matrica mozgásának egész tartama 0 alatt helyet foglal, minek folytán a matrica beállítása rendkívüli pontosság­gal történik; a hajtószerkezet akként van a matricával összekötve, hogy a forma elzárását célzó nyomás a hajtószerkezet 5 révén oly módon vivődik át, hogy az is biztosítja a matrica pontos beállítását. A mellékelt rajzon a találmány sze­rinti berendezésnek példaképeni fogana­tosítási alakja van feltüntetve. Az 0 1. ábra a formát és a hozzátartozó ré­szeket mutatja oldalnézetben, nyomdai lécek és máseffólék előállítása esetére. A 2. ábra metszet a 3. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 3. ábra metszet a 2. ábrának 3—3 vo- 45 nala szerint. A 4. ábra a matricát és a hajtószerkezet egy részének széthúzott állapotban, táv­lati ábrázolásban szemlélteti. Az 5. ábra a vezeték távlati képe. 50 A találmány szerint kiképezett beren­dezést az alábbiakban eddigi ily gépek­nél való alkalmazásban írjuk le. A forma és a vele összefüggő részek, amelyek a rajzból láthatók, kb. megfelelnek a 88839. 55 számú szabadalmi leírás szerinti vonat­kozó berendezéseknek, amelyek ismerete­sek, miért is itt a találmány tárgyával összefüggésben e berendezéseknek csak főrészeit soroljuk fel. (1) az alaplemez, 60 mely a (2) és (3) oldaltömböket hordja, (4) a formalemez, mely ezen tömbök kö­zött és az alaplemez fölött ide-oda jár és melynek mozgását az előrehaladás alkal­mával az (5) ütköző, a visszahaladás al- 65 ' kalmával pedig a (6) mikrométerütköző hatarolja. (7)-tel és (8)-cal a harántrészek, (9)-cel pedig a szorítócsavar van je­lölve, amelyet a formalemez mozgásához és a (10) száj csőnyíláson át történő fém- 70 befecskendezéshez képest a megfelelő idő­beli viszonylatban a (11) emeltyű és az utánengedő (12) összekötőrúd segélyével működtetünk, mely utóbbi a (11) emel­tyűt az öntőgépnek (13) központosító 75 emeltyűjével köti össze. A találmány szerint külön matrica­vezetéket alkalmazunk, mely a feltünte­tett foganatosítási alaknál a formától el­választható részből áll. Ezt a matrica- 80

Next

/
Thumbnails
Contents