94746. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sebességváltómű

Megjelent 19.'S<). évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94746. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Önműködő sebességváltómű. Földes József bútornagykereskedő Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 24-ike. Gépjárművek hajtószerkezetének egyik legkényesebb része az ú. n. sebesség­váltómű, amely egyben jelentékeny ener­giaveszleségnek is az okozója. A sebesség-5 váltómű tudvalevőleg arra szolgál, hogy vele a motor szolgáltatta erőt a terhelés válto­zása szerint kisebb-nagyobb áttétellel le­hessen a járműkerekekre, vagyis a min­denkor kívánatos menetsebesség elérésére .0 átvinni. Az eddig használatos sebességváltóművek általában lépcsőzetes működésűek, ameny­nviben a sebességváltoztatás meghatározott áttételi elemeknek felváltva való beikta­.5 tása, bekapcsolása útján történik, am icsak egy néhány meghatározott áttételnek az alkalmazását teszi lehetővé és ezt is csak a járművezető belátására, vagy ügyessé­gére bízva, úgyhogy sem a motornak kellő !0 gazdaságos üzeme, sem pedig a különféle kerékműveknek mindent,:>r megengedhető megterhelése biztosítva nincsen és mind­ezeken felül az átkapcsolás maga is rend­kívül kényes és sok gyakorlatot igénylő Í5 művelet, amellyel maga a váltómű is igen könnyen tönkretehető. Régi törekvés ezen lépcsőzetes sebesség­váltóműnek kiküszöbölése vagy olyan szer­kezettel való helyettesítése, amely folyto-50 nos menetben teszi lehetővé az áttételi viszony változtatását, de a gyakorlati kö­vetelményeknek mindenben megfelelő meg­oldást eddig nem sikerült találni. A jelen találmány egy ilyen megoldást 35 nyújt, amely ezenfelül még egy másik, igen fontos követelménynek is eleget tesz. Ugyanis az eddigi szerkezeteknél a kap­csolásnak kézzel kellett történnie, és ennél­fogva csak érzék szerint volt megállapít-3 ható az az áttételi fokozat, amely mellett egyrészt a motor leggazdaságosabban mű­ködik és másrészt a kerékmű nem vételik károsan igénybe. Természetes, hogy azt érzék után el­találni a legnehezebb feladatok közé tar- 45 tozik, s ezért úgy a jármű élettartama, mint annak üzemköltsége igen nagy mér­tékben függ a járművezető szakavatottsá­gától, tapasztaltságától, ügyességétől és lel­kiismerelességétől. Ennélfogva könnyen be- 50 látható, milyen rendkívüli fontossága van a helyes kapcsolásnak. Már pedig tökéle­tesen helyes kapcsolást csakis önműködő szerkezettől lehet várni, amely mindenkor a mótor leggazdaságosabb fordulatszámát 55 biztosítja és emellett mindenkor önműkö­dően kapcsolja be a terhelésnek legmeg­felelőbb sebességet. A fentebb jelzett feladatok megoldására van hivatva a jelen önműködő sebeség- 60 váltómű, amelynek az a szerkezeti lényege, hogy a hajtótengely egy lendítő tömeget hoz mozgásba, amely a röperő hatása alatt a tengely fordulatszáma és a mindenkori terhelés szerint változó nagyságú kilengé- 65 seket végezhet, mely kilengések megfele­lően változó löketliosszal szakaszosan vitet­nek át a hajtandó tengelyre. Megjegyzendő, hogy a hajtandó tengely­nek szakaszos mozgatására legújabban 70 már történtek is kísérletek, de ennek a hajtási rendszernek az a hátránya, hogy ezzel magával az áttétel csak egy bizo­nyos határig változtatható, de az ú. n. di­rekt meghajtást, vagyis az 1:1 arányban 75 való erőátvitelt vele egyáltalában nem le­het elérni. A jelen találmány szerinti el­rendezésnek azpnban az az egyik legfőbb lényege, hpgy vele a direkt meghajtásra is át lehet térni, amikpr is mináenfcla 80

Next

/
Thumbnails
Contents