94713. lajstromszámú szabadalom • Hosszirányában kiképzett cstornákkal ellátott tengely

Megjelent 1930. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94713. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Hosszirányban kiképezett csatornákkal ellátott tengely. Maschinenfabrik Essling-eii cég1 Essling-en. A bejelentés napja 1926. évi december hó 20-ika. A találmány oly tengelyre vagy csapra vonatkozik, mely egy vagy több, egymástól független vagy pedig egyes helyeken egy­mással összekötött furattal, illetve csator-5 nával van ellátva, mely csatornák ponto­san vagy megközelítően a tengely axisa irá­nyában vannak elrendezve. Az ilyen ten­gelyeket pl. folyadék által működtetett kapcsolóműveknél a nyomófolyadéknak az 10 egyes kapcsolórészekhez való vezetésére használják. Ezen esetekben bizonyos helye­ken a tengelyfuratok és a tengelyen kívül fekvő, a tengely kerületéhez csatlakozó te­rek között kell közlekedést létesíteni. Az 15 ilyen tengelyeknek egy darabból való elő­állítása körülményes és költséges. Ezen ok­ból már javasolták az ilyen tengelyek összeállítását akként, hogy egy üreges ten­gelybe magcsövet illesztettek be, mely a 20 szükséges számú csatornát tartalmazta. Ezen elrendezés esetében is a magcső elő­állítása meglehetősen költséges, további hát­ránya ezen elrendezésnek, hogy a tengely egymástól eltérő szerkezeti anyagból álló 25 két részből állítandó össze, hogy a betét­csőben kiképezhető csatornák száma korlá­tozott és az egyes csatornák harántirányú összekötése egyszerű módon nem eszkö­zölhető. Az előállítást egyszerűsbítjük, az 30 összetartozó furatok pontos egymásra il­lesztését pedig jelentékenyen megkönnyít­jük, ha a tengelyt a találmány értelmében két koncentrikus részből, egy magtengely­ből és egy ezt körülzáró üreges tengelyből 35 állítjuk össze, melyek egyikébe a másik résszel való érintkezési felületen a szük­séges csatornákat hornyok alakjában dol­gozzuk be. Az egyes csatornáknak egy­mással harántirányban való összekötését 40 ez esetben egyszerű módon a magtengely felülete mentén kiképezett hornyok segé­lyével eszközölhetjük. A csatornák kifelé irányuló összekötte­tései a csőalakú külső tengelyben merő­legesen vagy tetszőleges ferdeséggel elren- 45 dezett furatok segélyével létesíthetők. A belső tengelyt célszerűen gyenge kúpos haj lássál becsiszoljuk a külső tengelybe. A rajzon a találmány foganatosítási pél­dája az 50 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben látható. Az (a) magtengely külfelületébe az axis irányában, pl. három (bl, b2, b3) hornyot képezünk ki marás útján. Az (a) tengelyre 55 a csőalakú (c) külső tengely szorosan van rácsiszolva. A (dl, d2) stb. furatok útján a (bl, b2) stb. hornyok által képezett csa­tornák a (c) tengely külf elületével és ennél­fogva pl. az ezen tengely körül elrendezett 60 nyomókaniarákkal vagy az ezekhez csatla­kozó nyomóközegvezetékkel közlekednek. A (bl) hornyot pl. a (b2) horonnyal azáltal köthetjük össze, hogy az (a) magtengely felületén a rajzon fel nem tüntetett ha- 65 rántirányú hornyot vagy hornyokat képe­zünk ki. Szabadalmi igények: 1. Hosszirányban kiképezett csatornákkal ellátott tengely, azáltal jellemezve, hogy 70 a tengely (a) magtengelytől és ezt körül­záró üreges (c) tengelyből áll és hogy a (bl, b2, b3...) csatornákat a magten­gely külfelületén vagy pedig az üreges tengely belfelületén kiképezett hornyok 75 alkotják. 2. Az 1. igényben védett tengely foganato­sítási alakja több csatornával, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents