94710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kötött vagy horgolt kalapok és ezen eljárással készült kalapok

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JKShL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94710. SZÁM. — l/h. OSZTÁLY. Eljárás kötött vagy horgolt kalapok előállítására és ezen eljárással készült kalapok. Lacks Félix Abraham gyáros Pelham Manor (É. A. E. Á.) úgyis mint Edwar Clyde Kennedy textilkereskedő pelham -manori lakost megillető rész jogutóda. A bejelentés napja 1927. évi április hó 16-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1927. évi január hó 21-ike. A találmány kötött vagy horgolt kala­pokra, valamint az ezek előállítására szol­gáló eljárásra vonatkozik. A találmány kalapok előállításánál a 5 szükséges munkamenetek számának csök­kentését célozza, tekintet nélkül arra, hogy a kalapot kézzel vagy mechanikai­lag állítjuk-e elő, továbbá feladatul tűzi ki a hulladék elkerülését, valamint oly 10 kalapoknak gépi úton való előállítását, melyek kézzel előállított kalapokhoz ha­sonlóak. A találmány értelmében először a ka­lap egyik oldalát készítjük el, melyhez a 15 kalap másik oldala csatlakozik, mely el­lenkező módon van kötve vagy horgolva és a kötés vagy horgolás közben egyúttal az első oldal széleivel összeköttetik. En­nek lehetővé tételére az először előállított 20 oldal kibővülő és szűkülő részeinek végső hurkait ledobjuk és megtartjuk és a má­sik oldal előállításánál ezen oldal szélei­vel kötés vagy horgolás útján egyesítjük. A kalaprészek esetleges párhuzamos szé-25 leit teljesen elkészítjük: és egymássá 1 varrással kötjük össze. Az így előállított kalap két részből áll, melyeknek szűkülő és bővülő részei széleiken egymással kötés vagy horgolás útján vannak egyesítve, SO míg a kalaprészeknek párhuzamos, kész szélei varrással vannak összekötve. A mellékelt rajzon az , 1. ábra a kalap egyik oldalának vázla­tos nézete, mely a másik kalapoldallal a 35 hajtogatási vonal mentén van összekötve, ahol is ezen második kaluprésznek csak körvonalai vannak megrajzolva. A 2. ábra a kalap oly nézetét mutatja, melynél a íelső fejrész és a kalap széle már egymással össze vannak kötve, míg 40 a kalap oldalán az összekötés még nem ké­szült el. A 3. ábra a felső fejrészt, az oldal részt és a, széleket egymással összekötött állapot­ban, nagyobb léptékben tünteti fel, míg 45 a kész, sima oldalperemek nincsenek ösz­szekötve. A 4. ábra a kész kalap nézete és az 5. ábra a kalap másik foganatosítási alakjának nézete. 50 Az (A) kalap a (B) és (C) oldalakból áll. Ezen oldalakat célszerűen kötéssel vagy horgolással egyetlen szalma-, se­lyern-, vagy gyapjúfonálból állítjuk elő és pedig az 1. ábrán látható módon ide- 55 odalengő munkamenetben, ellentétben a körben való munkamenethez. Az első (1) huroksort balról jobbra köt­jük és ez a huroksor oly hosszú, mint a kalap egyik oldalának alsó részén levő 60 (8) perem fél kerülete. Ha az (1) sor utolsó (4) hurka be van fejezve, akkor ezt a hur­kot, ha a kalapot kézzel kötjük vagy hor­goljuk, ledobjuk és a következő huroksort kötjük vagy horgoljuk mindaddig, amíg 65 az első sor kezdő hurkát el nem értük. Az utolsó hurkot itt is ledobjuk, úgyhogy a másod i k liuroiksornak kettővel kevesebb hurka van, mint az első (1) huroksornak. Az (5) huroksor utolsó (6) hurkát szintén 70

Next

/
Thumbnails
Contents