94707. lajstromszámú szabadalom • Szárító eljárás

Megjelent 1930. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI IUKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94707. SZÁM. — IV/i. (XVIT/b.) OSZTÁLY. Szárító eljárás. Kotterba József mérnök Görlitz. A bejelentés napja 1927. évi március hó 12-ike. A találmány mindenféle anyag, főleg pedig kerámiai termékek számára való szá­rító eljárásra vonatkozik, mely különösen érzékeny anyagok szárítására alkalmas, 5 miután a szárítás repedésmentes lefolyását biztosítja. Az új eljárás lényege, hogy a szárító­levegőt a szárítandó anyaghoz alulról ve­zetjük, úgyhogy ezen levegő az anyag kö-10 zött alulról felfelé áramol. A nedvességgel telített levegőt azonban nem vezetjük el fent, amint ezt eddig tették, hanem lent. A nedves levegő tehát úgyszólván átesik a meleg levegőn és egy lent elrendezett ki-15 ömlési nyíláson át jut a szabadba. A beve­zetett és felfelé szálló szárítólevegő tehát a szárítókamarában az elhasznált, nedvesség­gel telített és lefelé elvonuló levegővel ta­lálkozik. Ennek folytán a levegő a szárító-20 kamarában egyenletesen meleg és a har­matpontig való lehűlés lehetősége ki van zárva. Ily atmoszférában azonban a ter­méknek egyenletesen és repedésmentesen kell száradnia. 25 A csatolt rajzon az eljárás foganatosítá­sára alkalmas berendezés kiviteli példájá­nak keresztmetszete látható. Az (a) szárítókamarában a formadara­bok szárítás céljából ismert módon van-30 nak elhelyezve. A minden oldalról zárt szárítókamara alatt a száraz levegő beve­zetésére és a nedvességtől terhes levegő el­vezetésére szolgáló berendezést tartalmazó (b) tér van elrendezve. Ezen berendezés a 35 (b) térben a kamara egész hosszára ki­terjedő (c) talapzatból áll, melynek felső részében a nyomólevegő gyanánt beveze­tett száraz levegő számára való, az (e) kibocsátónyílásokkal ellátott (d) csatorna van kiképezve; az (e) nyílásokon át kilépő 40 száraz nyomólevegő tehát alulról lép be a szárítókamarába és a formadarabokat körülöblíti. Ha a levegő nedvességgel te­lítődött, lefelé halad és eközben a felszálló meleg levegővel benső érintkezésbe jut. 45 A nedves levegő végül is a (c) talapzat alsó részében kiképezett (el) csatornán és az (f) nyílásokon át a szabadba jut. Szabadalmi igények: 1. Eljárás mindenféle anyag, főleg pedig 50 kerámiai termékek szárítására, jelle­mezve egymással a szárítótérben ke­reszteződő felszálló meleg levegő és le­felé nyomuló nedves, meleg levegő al­kalmazása által, mimellelt a nedves le- 55 vegő által a meleg levegőtől annyi hőt vétetünk át, hogy a szárítótérben ned­vességfölösleg és ezáltal okozott lecsa­pódás sohsem állhat be. 2. Az 1. igényben védett, mindenféle anya- 60 gok, főleg pedig kerámiai termékek szá­rítására való eljárás fogan atosítási módja, azáltal jellemezve, hogy a har­matpontig nedvességgel telített meleg le­vegőt a szárítótérből nem szívatjuk el, 65 hanem lefelé a szárítótér feneke alá nyomjuk. 3. Az 1. és 2. igényben védett, mindenféle anyagok, főleg pedig kerámiai termé­kek szárítására való eljárás foganatosí- 70 lási módja, azáltal jellemezve, hogy a meleg levegőt a szárítandó anyagot tar­talmazó térbe alulról vezetjük be, míg a nedvességgel telített levegő a kiáram­lási helyhez a meleg levegőn esik át és 75 lent egy kiáramlási csatornán át jut a szabadba.

Next

/
Thumbnails
Contents