94700. lajstromszámú szabadalom • Forgó dobbal bíró osztályozó gép

Megjelent 1930. évi január hó 1 a-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94700. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Forgódobbal bíró osztályozógép. Flanimger, Zudse & Co. gépgyári cég- Radebeul-Dnesden. A bejelentés napja 1927. évi április hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1926. óii junius hó í-ike. A gabonához ós hasonlóhoz való eddig­elé használatos forgó áttört osztályozó­dobbal bíró osztályozógépek aránylag csekély teljesítménnyel bírnak, mivel az 5 osztályozóművelet számára az osztályozó­köipenynek csak kis része jön tekintetbe. A idobnak forgási sebessége a centrifugá­lis hatásra való tekintettel határhoz van kötve, mely eddig általában már teljesen 10 el yan érve. Mint az a rajz 1. ábráján váz­latosan ,a dob keresztmetszetén fel va,n tün­tetve, a nyíl irányában való, eddigelé leg­nagyobb megengedhető forgási sebesség­nél az osztályozandó anyag átlagban kb. L5 az A—B vonal által jelzett helyzetet veszi fel, amelynél a dcbköpenynek kb. az x—y íve végzi az osztályozómunkát, a sokkal - nagyobb többi köpenyrész pedig kihaszná­latlanul marad. Hogy már most ezen részt 20 is és pedig egészen vagy legalább is tete­mes mértékben az osztályozásra felhasz­nálhassuk. a találmány szerint a dob bel­sejében lapátok vagy más merítőszervek vannak elrendezve, melyek forognak és >5 emellett az alsó dobrészben maradó, osztá­lyozandó keverékből egy részt merítenek, azt felemelik és a szembenfekvő, lefelé haladó dcbrészhez dobják. Ilymódon ez-in doboldalnak is adunk osztályozó munkát. iO A. találmány tárgyát képező oszlályozó­gépnek két példaképen vett fogana'osí'ási alakja van a rajz 1. és 2. ábráján vázlato­san feltüntetve. Az 1. ábra szerint az (a) osztályozó­(5 dobba, mely a (c) küllők vagy tárcsák se­gítségével van a (b) hajtótengellyel ösz­szeköíve, lemezalakú (d) lapátok vannak beépítve, melyek célszerűen a dob egész hosszára nyúlnak. Ezen, kb. sugárirá-10 nyúan elhelyezett, irányított (d) lapátok uem érnek egészen a dobköpenyig, úgy­hogy az osztályozómunkát ezen helyen nem zavarják, hanem az A—B osztályo­zandó keverék felső részéből merítenek, amint az a rajzon fel van tüntetve. A me- 45 rített anyagot a (d) lapátok magukkal vi­szik és azoknak a felső dobriészbsm való megfordulást!kor a lefelé haladó doboldal­hoz dobják, úgyhogy az osztályozás a dob-Felületnek ezen részén is történik. Ilymó- 50 don az osztályozógép teljesítménye tete­mesen fokozható. Célszerű a (d) lapátokat elállíthatóra készíteni, azokat tehát pl. a (b) dobten­gellyel párhuzamosan haladó (e) rudakon 55 forgathatóan elrendezni. Emellett lényeg­telen az. hogy a (d) lapátok az (e) ruda­kon meg vannak-e erősítve és hogy az (e) rudak a tartószerveiben (a (c) dobtartó­tárcsákban) forgathatók-e, vagy hogy az 60 (e) rudak a (c) tartóikban szilárdan van­nak-e elrendezve és a (d) lapátok azokon forgaitíhatóak és rögzíthetőek. Az 1. ábrán az egyik (d) lapát számára (h) szögvas van elrendezve, amelyhez a lapát támasz- 65 kodik és mely annak elállítására szolgál­hat. Ezen óéiból a Oh) szögvas hasítékkal bír, amellyel az az (i) állítócsavaron eltol­ható és minden kívánt helyzetben rögzít­hető. 70 A (d) lapátokat lehet az (a) dobtól kü­lön is választani és külön tartókon elren­dezni, úgyhogy azoknak az (a) dobtól füg­getlen sebességet is lehet adni. Emellett, bizonyos körülmények között, a forgási 75 irányuk is a dob forgási irányával ellen­tétes lehet. Ily példaképen vett foganato­sítási alak a 2. ábrán van feltüntetve. Eszerint a (b) tengely és az (a) dobkö­penyt tartó (e) tárcsák közé az (f) üreges 80

Next

/
Thumbnails
Contents