94669. lajstromszámú szabadalom • Csat

Megjelent 193Q. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94669. SZÁM. — I/I. OSZTÁLY. Csat. Deg-ueldre Fernand és Demaret asszony szül. Deg-ueldre Lié vine iparosok Brüsszel. A bejelentés napja 1927. évi március hó 15-ike. Belgiumi elsőbbsége 1926. évi május hó 4-ike. A jelen találmány csatra vonatkozik sza­lagok, nadrágtartók stb. számára, mely csat főleg női alsóruhák vállszalagjainak összefogására szolgál. Ezen csat egy hosz-5 szúkás Lemezkéből áll, melynek egyik vé­géhez egy kétágú tű van csuklósan hozzá­erősítve, míg másik végén két fül van kiképezve, melyeket a tű két ágvégével akként kapcsolunk össze, hogy az előzőleg 10 az egyes ágak és a lemezke közé elhelye­zett szalagok a tűágakon megtartassanak. A Lemezke belső felületének mindkét hossz-szélén egy-egy áthajlított borda van kiképezve oly célból, hogy ezek a tűnek 15 ágaival együttműködjenek és ezáltal a tű­ágra illesztett szalagot jobban megtartsák és megakadályozzák azt, hogy a szalag a csatban elcsússzék vagy összezsugorodjék, mikor ez utóbbi a ruhának súlyát tartja. 20 Ezen elrendezés révén, minél nagyobb a szalagok által a tűágakra kifejtett húzó­erő, annál jpbban szoríttatnak a szalagok a tűágak és a lemezke bordái közé. Ezen bordákat célszerűen átkalapálás révén ké-25 pezzük ki és a legjobb eredményeket akkor érjük el, ha azoknak szélességét a tűágak vastagságának felével egyenlőre készítjük. A mellékelt rajzban a találmányt képező csat példaképen egy foganatosítási alak-30 ban van feltüntetve. Az 1. ábra a nyitott csatnak távlati képe. A 2. ábra a csukott csatnak mellső né­zete. A 3. ábra a csatot két szalagnak össze-35 fogására szolgáló alkalmazásában tün­teti fel, A csat áll: a fémlapból készült (1) le­mezkéből (1. ábra), melynek bizonyos ré­szei akként vannak meghajlítva, hogy a (4) tű számára a (2) csuklót és a (3) 40 füleket képezzék, mely tűnek (6) ágai sí­mák vagy rovátkoltak. Az (1) lemezkének hossz-szélei kiemelkedők és a lemezkének mindkét hosszoldalán kiálló (5) bordákat képezik, melyekhez a csatnak csukott álla- 45 pofában a (4) tűnek megfelelő (6) ágai (2. ábra) hozzáfekszenek. Ha a csatot két (7, 8) szalagnak (3. ábra) összefogására használjuk, melyek közül az egyik a (9) ruhadarabhoz van 50 varrva, akkor a tűnek (6) ágait a szalagok által képezett füleken átillesztjük, melye­ket, ha a csat be van csukva, a (6) ágak és az (1) lemezkének (5) hosszbordái meg­fognak és ekként azokat simán Lefogják. 55 A (7, 8) szalagok által kifejtett húzóerő a (6) tűágakat az (5) hasszbordákhoz szo­rítja és a szalagoknak a (6) tűágakhoz való tapadását, ezeknek egész hosszában, fo­kozza. 60 Önként értődik, hogy a találmány nincs a csatnak feltüntetett foganatosítási alak­jára korlátozva és hogy az minden csatra alkalmazható. Szabadalmi igények: 65-1. Csat, szalagok, nadrágtartók stb. szá­mára, jellemezve egy kétágú tű és egy lemezke által, melyhez a tű hozzá van szerelve és melyen fülek vannak ki­képezve a tűágvégekkel való kapcsoló- 70 dásra és mely lemezke belső felületének mindkét hossz-szélén kiálló bordákkal van kiképezve, mely bordák a tűnek

Next

/
Thumbnails
Contents