94668. lajstromszámú szabadalom • Eljárás valamint berendezés fémek illetve fémötvözetek nemesítésére és tisztítására

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94668. SZÁM. — XII/ü. OSZTÁLY Eljárás, valamint berendezés fémek illetve fémötvözetek nemesítésére és tisztítására. Corsalli Frigyes Vilmos okleveles kohómérnök Berlin. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 13-ika. A találmány tárgya eljárás és berende­zés, melynek segélyével megömlesztelt fé­mek vagy fémötvözetek, különösen vas elő­ször alaposan keverhetők és ezután a 5 szennyező anyagoktól véglegesen megtisz­títhatók azáltal, hogy a folyékony anyagot közvetlenül az ömlesztőkemencében való előállítása után, mellmedencébe vagy más edénybe való kiömlése közben mozgásba 10 hozzuk olymódon, hogy az azt tartalmazó edénynek vagy a hozzávezetésre szolgáló vezetéknek vagy mindkettőnek kívülről kü­lönböző mozgásokat kölcsönözünk vagy ka­varási, illetve más efféle müveletet alkal-15 mázunk. Ismeretes. hogy az aknakemencében meg­ömlesztett fémek még nincsenek teljesen megkeverve és azokat a kéntől, foszfortól és olyan alkatrészektől kell még megtisztí-20 tani, amelyek a gázfejlődést előmozdítják és tisztátlan öntvényt eredményeznek. A találmány értelmében a folyékony fém vagy fémötvözet egyenletes keverését érjük el, ha a folyékony fémet vagy fémötvözetet 25 az ömlesztőkemencéből való kilépése után először előnyösen nagyobb csatornarend­szerrel ellátott keverő berendezésben, adott esetben nemesítő anyagok, pl. szén, hozag­ötvözetek, hozagfémek még hiányzó meny -30 nyiségének vagy tisztító- és dezóxidálósze­rek hozzáadása mellett kezeljük és azután a keverő berendezésen való álömlése után gyüjtőtartályba vezetjük, amelyben a tisz­títás vagyis az oxidok és a salakrészecskék 35 kiválása, valamint a gáztalanítás az edény, illetve a beömlő fémtömeg rázkódtatása út­ján foganatosítható. A fémnek a keverő berendezésen való álömlése közben és azon idő alatt, amíg a fém rázkódtatásoknak van 40 kitéve, a találmány tárgyát tevő eljárásnál a folyékony fém tetszőleges hevítő anya­gok, pl. tűzgázok, olaj, villamosáram segé­gélyével, esetleg hőfejlesztő anyagok, pl. termit hozzáadása útján is pótlólag hevít­hető. 45 A keverőberendezés, amelyben a folyé­kony fémnek először keresztül kell folyni, a gyű jtőedénytől függetlenül vagy ezzel kö­zösen, adott esetben ezzel merev össze­köttetésben mozgatható a fémre ható ráz- 50 kődtatások előidézése végett. A gyűjtő­edény a fém tisztítása céljából különböző mozgásoknak vethető alá; pl. ide-oda len­gethető, ide-oda forgatható, ide-oda röpít­hető vagy ezen mozgások valamely kombi- 55 nációjának vethető alá. Hasonló mozgások kölcsönözhetők a keverőberendezésnek is, amely a gyűjtőtartály tói elkülönítve vagy ezzel összeköttetésben rendezhető el. A mellékelt rajzokon a találmány tár- 60 g3'át tevő eljárás foganatosítására szolgáló berendezés több kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábrában szemléltetett kiviteli alaknál a keverőcsatornák a gyűjtőedénnyel mere- 65 ven vannak összekötve és az egész berende­zés közös hajtómű segélyével rázómozgásba hozható. A 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala szerint. A 70 3. ábra a berendezés egy másik kiviteli alakját ábrázolja, amelynél gyűjtőedény gyanánt keverődob szolgál és a keverő­csatornák helyzetükben rögzítve vannak. A 4. ábra az előbbi ábrában feltüntetett be- 75 rendezés függélyes középhosszmetszete. Az 5. ábra a keverődob további kiviteli alakját ábrázolja. A 6. ábra olyan fűtőberendezés egy kiviteli i

Next

/
Thumbnails
Contents