94664. lajstromszámú szabadalom • Gép huzaloknak vagy huzalcsavaroknak elektromos lámpák vagy hasonló berendezések füles tartóhuzalain való önműködő elhelyezésére

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94664. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Géphuzaloknak vagy huzalcsavaroknak elektromos lámpák vagy hasonló berende­zések füles tartóhuzalain való önműködő elhelyezésére. N. V. Philips* Gloeilampenfabrieken Eiiidhoven (Hollandia). A bejelentés napja 1927. évi május hó 27-ike. Hollandiai elsőbbsége 1926. évi julius hó 10 ike. A találmány huzaloknak vagy huzal­csavaroknak elektromos lámpák vagy ha­sonló berendezések füles tartóhuzalain való önműködő elhelyezésére szolgáló gépre 5 vonatkozik. A találmány értelmében a gép a huzalt vagy huzalcsavart hozzávezető berendezés­sel és a tartóhuzalokat megtartó berende­zéssel van ellátva. A hozzávezető berende­lő zés és a tartóberendezés egymáshoz képest mozgatható és ezen mozgásnál a huzal vagy a huzalcsavar egymásután mindegyik fülbe befüzetik vagy befonatik. Vagy a hozzá vezelőberendezést vagy pe-15 dig a tartóhuzalokat helytállóan rendez­hetjük el és a tartóhuzalokat, illetve hozzá­vezetőberendezést mozgathatjuk a másik részhez képest. Azonban a funkciók meg is oszthatók és a találmány értelmében a 20 hozzávezetőberendezéssel fonómozgást, a tartóhuzalokat megtámasztó berendezéssel pedig oly mozgást végeztetünk, hogy ez­által egymásután mindegyik fül a hozzá­vezetőberendezéshez képest a hatékony 25 munkahelyzetbe jusson. Tartóhuzalok alatt huzalból való oly tartószerveket értünk, melyek egy egyenes és egy csavaralakú részből állanak. A csa­varalakú rész rendszerint nagy emelkedésű 30 egyetlen tekerület képezi, úgyhogy az izzó­test a fülbe egy meghatározott sík mentén helyezhető be. A huzalt vagy a huzalcsavart a hozzá­vezetőberendezés azon síkban mozgatja, 35 melynek mentén a fül hozzáférhető. A te­kercselő mozgást ekkor akként kapjuk, hogy a huzalt vagy huzalcsavart az em­lített síkban kör-vagy ellipszisalakú pályán mozgatjuk. Ez szerkezetileg különféleképen foganatosítható. 40 A találmány egyik foganatosítási alakja szerint oly vízszintes, lengethető emeltyűt alkalmazunk, mely ide-odalengő mozgásán kívül egyidejűleg egy forgáspont körül fel­felé és lefelé irányuló mozgást is nyer, 45 Ennélfogva az emeltyű minden pontja oly kör- vagy ellipszisalakú pályát ír le, mely közelítőleg egy síkban fekszik. Ha tehát az emeltyűt a hozzávezetendő huzalcsa­vart vagy huzalt tartó vagy vezető külön 50 szervvel látjuk el, úgy ezen huzalcsavar vagy huzal a lengethető emeltyű kompli­kált mozgása közben oly kör- vagy ellip­szisalakú pályát fog leírni, mely közelí­tően egy síkban fekszik. Ha a lengethető 55 emeltyű forgáspontját a fülön átmenő oly síkban rendezzük el, mely sík merőleges azon síkra, amelyben ezen fül hozzáfér­hető, úgy a huzal vagy a huzalcsavar a lengethető emeltyű mozgásánál a fülbe be- 60 füzetik vagy befonatik. Félwattos lámpák esetében, melyek szá­mára ezen gép kiválóan alkalmas, az izzó­szálat tartó huzalok egy síkban fekszenek és a fülek ezen sík irányában csavarod- 65 nak. Ismeretesek azonban oly lámpák is, amelyeknél a tartóhuzalok nem egy sík­ban fekszenek és a fülek különböző irá­nyokban csavarodnak. A gép ezen lámpák számára is alkalmazható, miután a lenget- 70 hető emeltyűvel csakis ellentétes értelmű fonómozgást kell közölni, hogy a huzalnak vagy huzalcsavarnak az ellentétes értelmű

Next

/
Thumbnails
Contents