94644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés árúk plattírozására

Megjelent 11)30. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BMÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94644. SZÁM. — XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés áruk plattirozására. Kirschner Félix wieni Igazgató és Hess József wieni mérnök. Pótszabadalom a 89136. az. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1924. évi október hó 11-ike. A 89136. sz. szabadalomból már isme­retes egy alapfémre galvanikus úton fel­vitt fémbevonatot frissítőanyagok közre­működésével az alapfémre ráolvasztani 5 és mesterséges hűtéssel megdermesztetni, úgyhogy metallurgiai szempontból ki­váló, teljesen sima, fényes, pórus- vagy gyöngymentes felület létesül. A találmány eélja ezein nemesítési teeh-10 nika számára olyan kiviteli eljárás és berendezések létesítése, melyek nagyfelü letű lemezáru, végtelen szalag- és huzal-, továbbá tömör vagy üreges apró készáru (csavarok, gombok stb.) nagyipari platti 15 rozását lehetővé teszik. A rajzokon a találmánynak néhány fo ganatosítási példája van feltüntetve. Az 1. ábra az eljárás foganatosítására szolgáló berendezést tünteti fel. A 20 2., 3. és 4. ábrák e berendezés frissítő­nnyagfelvivő részének részleteit mutat­ják. Az 5a. és 5b. ábrák a berendezés egy má­sik kiviteli példáját tüntetik fel. A 25 6., 7. és 8. ábrák az ezen berendezésben használt készülékek részleteit tüntetik fel. A 9. ábra a berendezés egy további foga natosítási alakját, a 30 10. és 11. ábrák pedig az itt alkalma zott fontosabb készülékeket nagyobb lép tékben tüntetik fel. A 12. ábra a berendezés egy másik foga­natosítási alakját, a 35 13. és 14. ábrák pedig az ebben használl készülékek néhány részletét tüntetik fel. A 15. és 16. ábrák a bevonat ráömleszté­sére szolgáló készülékeket, a 17., 18. és 19. ábrák pedig ezeknek rész 40 léteit tüntetik fel. A 20. és 21. ábrák a 15., 16. ábrabeli készü lékek részleteinek módosított alakjai! ábrázolják. Az 1. ábrabeli készülék tömör vagy 45 üreges apró készáru (pl. csavarok, gom­bok, dobozck stb.) tömeges nemesítésére szolgál. Az ilyen apró készáru tömeges galvanizálására szolgáló készülékek már ismeretesek s ezért ia rajzon nincsenek 50 feltüntetve. A galvanizált áru a feltüntetett beren­dezésnek (a) készülékébe adagoltatik, amelyben a frissítőanyag vitetik fel; ez után a galvanikus bevonat a (b) ráöm- 55 lesztőkészülékben az árura ráömlesztetik; az áru ezután a (c) vízfürdőben kezelte tik, a (d) szárítóban megszáríttatik s a2 (f) tartályban gyűjttetik. Az (a) készülék a ferde (200) axis körül 60 forgó (201) tartállyal bír, mely a benne hempergő (x) árura a frissítőanyagokai fpJvivő (203—205) szerelvényekkel van ellátva. Az árut a (201) tartályba a (202) nyíláson át töltjük be, mely fedéllel zár- 65 ható el. E nyílás szolgál az áru kiüríté­sére is. A feltüntetett példánál a frissítő­anyag felvitelére a (203) fúvóka szolgál, mely a (204) vezetékkel hozzátáplált frissítőanyagot a (205) vezetéken beveze- 70 tett nyomóléggel szétporlasztja. A (201) tartály a benne felgyülemlő párák és fo­lyadékrészek időszakos eltávolítására szol­gáló szívókészülékkel lehet ellátva. A lel-

Next

/
Thumbnails
Contents