94636. lajstromszámú szabadalom • Tartányos irón

Megjelent 1930. évi január hó 11 6-én. [AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94636. SZÁM. — IXa/'b. OSZTÁLY. Tartányos irón. Feldnian D. Eduárd kereskedő Berlin. A bejelentés napja 1926. évi junius hó 16 ika. A találmány tárgya oly tartányos irón, melynél a ceruzabetétet egy a belső végén a betétet előretoló készüléket befolyásoló menesztőgyűrűvel ellátott belső csövet el-5 toló süveg lenyomása által toljuk előre. A találmány abban áll, hogy a betétet előre toló, ill. tartókészülék kúpalakú kifelé ru­galmazó fejből áll, mely hengeres szára révén egy a szűkülő köpenyrészben helyt-10 állóan elrendezett rész megfelelő, ütköző­vel ellátott furatában van vezetve. A kúp­alakú betételőretoló, ill. t ártó kés z i i 1 ókn e k a betétet megfogó kúpalakú feje a talál­mány értelmében horonnyal vagy hason 15 lóval van ellátva, amelyben oly feszítő­gyűrű van ágyazva, mely a betétet előre­toló, ill. tartókészüléiket szabaddátétele után szétfeszíti. A találmánynak további ismérve az, hogy a betétet előretoló, ill, 20 tartókészülék szárának vezetésére szol­gáló, a szűkülő köpenycsúcsban elrende­zett rész tágított furattal van ellátva, amely a menesztő" y űr üt befolyásoló rúgó csapágyául szolgál. A találmány továbbá 25 aibban áll, hogy a belső cső párhuzamos vezetése céljából a menesztőgyűrű kivágá­sok révén a betétfenékkel összekötött vagy azzal egy darabot képező léceken vain ve­zetve. A betétfemékkel összeköttetésben 30 álló lécek a köpenycsúcában helytállóan elrendezett résszel célszerűen oldhatóan vannak összekötve. A belső cső párhuza­mos vezetését eszközlő lécek jelen esetben oly módon tartatnak a betétdarabon, hogy 35 szűkített részükkel a betétdarab kivágá­saival kapcsolódnak. A találmány továbbá még abban áll, hogy a belső cső előremoz­gását a menesztőgyűrű a helytálló betétbe való közvetlen ütközéssel határolja. A ta-40 lálmány még úgy módosítható, hc-gy a 50 55 köpenycsúcsban mozdulatlanul elhelyezett betétdarabbal egy hasitékokkal ellátott süveg van ösiszekötve, mely hasítékokban a menesztőgyűrű pecekszerű toldatai pár­huzamosan vezettetnek, mimelleitt úgy 45 mint az előbb említett léceknél, a süveg felső homlokfala betétfenék és annak belső homlokfelülete a betéteit előretoló, ill. tar­tókészülék számára ütköző gyanánt szol­gál, ha utóbbiban nincs ceruzabetét. A rajzon a találmány tárgyának két ki­viteli alakja van példaképpen feltüntetve és pedig az 1. ábra az irón alsó részének hosszrnet-SZOtö) 2. ábra az 1. ábra (x—x) vonalának ha­rántmetszete, a 3. ábra a vezetőlécekkel ellátott betét­fenék nézete, részben metszete, a 4. ábra ennek oldalnézete, az 5. ábra a menesztőgyűrű oldalnézete, a. 6. ábra ennek felülnézete, a 7. ábra egy másik kiviteli alak hossz­metszete, a 8. ábra a betétet előretoló és tartókészii lék hosszmetszete és a í). ábra ennek felülnézete. Az (1) köpenycső (2) csúcsban végződik. E köpenyben (3) belső cső tolható el, mely a (4) süveggel áll összeköttetésben. A (3) 70 belső esővel (5) meneszitőgyűrű van össze­kötve, amely a kúpalakú (6) furattal a be­tétet előretoló és tartó (7) készüléket be­folyásolja. A (7) készülék alsó hüvelyszerű (8) szárával a (10) betátdarab megfelelő 75 (9) furatában van vezetve, miely betétda­rabot e kiviteli alaknál a becsavart (11) köpenycsúcs mozdulatlanul tartja. Az (5) menesztőgyűrű és a (10) belétdarab közt 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents