94612. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló készülék vontató járművekhez

Megjelent 1930. évi .január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94612. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY. Kapcsolókészülék vontatójárművekhez. Katona Pál g-épész Szendrőlád. A bejelentés napja 1927. évi március hó 8-ika. Az eddigi vontatójármű veknél a von­tatott gép, pl. eke, a vontatójármű hátsó részére van kapcsolva és a jármű hátsó részét lefelé húzza, miáltal a mellső rész 5 fölemelkedik, úgyhogy hegynek felfelé a vontatás csak nagy nehézséggel történik, legtöbbször azonban a terhet le kell a járműről kapcsolni. Ez a hátrány ki­küszöbölődik a találmány szerinti kap-10 csolókészülék alkalmazásánál, minthogy ez a vontatott terhet a jármű középső ré­szére viszi át és a jármű mellső részét haladás közben a talajhoz szorítja. A találmány tárgya a csatolt rajzon 15 példaképen felvett foganatosítási alak­jában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a kapcsolókészülék felülné­zete, a 2. ábra a kapcsolókészülék oldalnézete. 20 A kapcsolókészülék áll az (a) kapcsoló­fejből, mely két oldalt a (b) csavar segé­lyével összefogott (c) szorítópofákkal van ellátva. A két oldalsó (c) szorítópofa kö­zött a felfelé álló (d) támaszfelület van 25 kiképezve, melynek a vontatójármű von­tatás közben nekitámaszkodik. Az (a) kapcsolófejből az (f) kengyelszárak által merevített (g) kar nyúlik előre, mely a (h) gyűrűben végződik, mely gyűrűn vi-30 szont az (i) csavarszeg van átdugva. A kapcsolószerkezet hátsó részét a (j) vo­nórúd képezi, melynek hátsó végéhez a (k) villa van erősítve, ennek furatán pe­di az (1) rögzítőszeg van átdugva. A (j) 35 vonórúd mellső végét az (m, n) kengyele­ken átbujtatott, ellentétes irányú csavar­menetekkel ellátott és (o) csavaranyát hordó (p) csavarorsó kapcsolja az (a) kapcsolófejhez. A kapcsolószerkezetet a (c) szorító- 40 pofák segélyével erősítjük meg a vontató­jármű alvázán és pedig a vontatójármű középső részén körülfutó, úgynevezett fő­karimához olymódon, hogy ez a főkarima a (c) pofák közé (b) csavarok segélyével 45 lesz befogva. Ilyen megerősítés mellett, nyíl irányú vontatásnál a vontatójármű főkarimája a kapcsolófej (d) támaszfelü­letének fekszik és ezáltal a kapcsolófejet magával viszi. A (g) kar elején levő (h) 50 gyűrű a vontatójármű alvázának mellső középső részéből kiálló támaszgyűrű mögé kerül és a két gyűrűn az (i) csavarszeg lesz átdugva, mely azokat lazán össze­tartja. A (j) vonórúd végén levő (k) vil- 55 lát az (1) rögzítőszög segélyével, a von­tatandó szerszámmal, pl. ekével kapcsol­juk össze olymódon, hogy az (1) rögzítő­szeget egyrészt a (k) villának, másrészt a vontatandó szerszámnak megfelelő fu- 60 ratain dugjuk át. Ugyanekkor az (1) rög­zítőszeg keresztülhatol a vontatógép vo­nórúd jának furatán is. A vontatógép minden indításánál pon­tosan be kell állítani a (k) villát oly hely- 65 zetbe, hogy a vontatott terhet az (1) rög­zítőszeg a (k) villához és ne a vontatógép vonórúdjához kapcsolja. Ez a beállítás az (o) anya elforgatásával történik, mely­lyel a (j) rudat az (a) kapcsolófejhez 70 közelíthetjük vagy attól távolíthatjuk. A beállításnak úgy kell történni, hogy a vontatógép vonórúd jának furatában von­tatás közben az (1) rögzítőszeg lazán áll­jon, tehát terhet ne adjon át a vontató- 75 gépre. A vontatott teher a (k) villán, (j) vonórúdon és (a) kapcsolófejen, illetve annak (d) támaszfelületén át a vontató­jármű középső részén levő főkarimára

Next

/
Thumbnails
Contents