94537. lajstromszámú szabadalom • Készülék hőtérolóknak, közvilágításnak kettős tarifájú árammérőknek és efféléknek központi elektromos telepről meghatározott időben való be- és kikapcsolására

Megjelent 193Q. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94537. SZÁM. — Vll/G. OSZTÁLY. Készülék hőtárolóknak, közvilágításnak, kettős tarifájú árammérőknek és efféléknek központi elektromos telepről meghatározott időben való be- és kikapcsolására. Dr. Hermán József oki. gépészmérnök, h. műszaki igazgató Budapest. Pótszabadalom a 93014. sz törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1926. évi julius hó 20-ika. A 93014. számú törzsszabadalomból is­meretessé vált készüléknél tudvalevőleg a periódusszám megváltoztatásakor len­gésbe hozott rezgőnyelv a megállapított 5 legkedvezőbb helyen egy emelőkart hoz mozgásba, mely alkalmas kilincskerék­mű segélyével eszközli a kívánt be-, illetve kikapcsolást. Jelen találmány az ilyfajta készülék 10 továbbfejlesztésére vonatkozik és lényege abban áll, hogy az említett kilincskerék­művet teljesen mellőzzük, amennyiben a be- és kikapcsolást tisztán elektromos úton végezzük. 15 A találmány szerint módosított készü­lék egy példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján pedig felülnézetben van fel-Í0 tüntetve. E foganatosítási példa szerint, melyen a jelzések a törzsszabadalomban használt jelzésekkel megegyeznek, az (a) mágnes két (bl, 1>2) rezgőnyelvet működtet, me­!5 lyek közül a (bl) rezgőnyelv a normális periódusszámnál 3%-kal magasabb, (b2) rezgőnyelv pedig a normális periódus­számnál 3%-kal alacsonyabb periódus szám mellett jön rezgésbe. A (bl, b2) rez­!0 gőnyelvekre a golyóalakú, beállítható (dl), illetve (d2) súlyok támaszkodnak oly módon, hogy azok egy-egy (e) karon vannak elrendezve, melyek a (c) csapok körül kilenghetnek. E (c) csapok az (a) !5 mágnes egyik szárán közbeiktatott (f) szigetelőlapok segélyével elszigetelten megerősített (g) fémlapokon vannak el­rendezve, mely utóbbiak (h, h) kapcsok­kal vannak ellátva. Ha már most az (i, k) vezetékeken ke 40 resztül egy áramkört zárunk, akkor ez csakis addig állandó, amíg a (bl, b2) rez­gőnyelvek nyugalomban vannak. Mihelyt azonban ezek rezgésbe jönnek, oly nagy fokú megszakítás áll elő, hogy az átbocsá- 45 tott áram effektív értéke minimálisra csökkein. Ezt a jelenséget a kapcsolás el­végzésére a 3. ábrán vázlatosan feltünte­tett, módon használjuk fel. Az (m) kapcsolómágnes (n) fegyverzete 50 annak az (o) vagy (p) tekercsnek mágne­sező hatására billen le, mely tekercsben az átmenő áram effektív értéke nagyobb. Ha a (bl, b2) rezgőnyelvek nyugalomban vannak, akkor mindkét (o, p) tekercsen 55 egyenlő erősségű áram megy keresztül, miért is az (n) fegyverzet a rajzon feltün­tetett helyzetben marad. Ha azonban az (r) kapcsokon bejövő váltakozó áram pe­riódusszámát lecsökkentjük, míg a (b2t 60 rezgőnyelv rezgésbe jön, akkor a (p) te­kercs áramköre igen nagy mértékben megszakított áramot kap, miért is az (o) tekercs az (n) fegyverzetet a szaggatott vonallal feltüntetett helyzetbe billenti át. 65 Visszaállítva a normális peródusszámot, az (n) fegyverzet átbillentett helyzetében megmarad. Ha ellenben a periódusszámot felemeljük, míg a (bl) rezgőnyelv rez­gésbe jön, akkor az (n) fegyverzet az (o) 70 tekercs gyenge, a (p) tekercsnek pedig erős mágnesező hatására eredeti helyze-

Next

/
Thumbnails
Contents