94521. lajstromszámú szabadalom • Árnyékszék öblítő szerkezet

Megjelent 193Q. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jngigK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94521. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Árnyé k szék-ö blítő szerkezet. Dr. Manzin Domokos orvos Pola. A bejelentés napja 1926. évi november hó 24-ike. Olaszországi elsőbbsége 1925. évi november hó 24-ike. Ennek a találmánynak tárgya oly árnyékszék-öblítő szerkezet, amely a ma használatos minden más azonos célú szer­kezettől mind az alkatrészek darabszámá-5 nak tetemes csökkentése, mind pe^ig a táp­szelep zárószerkezete tekintetében lénye­gesen eltér. A tartányba befolyó víznek eleven ereje egyik komponensével nyomást gyakorol 10 egy vízszintes tengely körül lenghetően megerősített lemezre és azt lefelé billentve, felszabadítja a szelepet, amely bezárul. A találmánybeli öblítő szerkezet csupán akkor telik meg, amikor használatba ve-15 szik. A vízbebocsátás egy olyan szelepen át történik, amely a vezeték vizének nyo­mása alatt belülről kifelé zárul. A tartány szifon közvetítésével ürül ki. Mellékelt rajzon az 20 1. ábra a tartánynak függőleges hossz­metszetét töltése előtti állapotban láttatja, a 2. ábra hasonlóképen függőleges hossz­metszetet tüntet fel megtelés közben és a kiürülés kezdetén, a 25 3. ábra a tartány felülnézetét szemlél­teti, a 4. ábra a tartány függőleges kereszt­metszetének képe a szifon nélkül, míg az 5. ábrán a bebocsátó szelep egyik ki-30 viteli példája a többi ábrához képest na­gyobbított léptékben van feltüntetve, vé­gül a 6. ábra a lemez távlati képe. A fémből vagy más alkalmas anyagból 35 való (a, b, c) lemez (b) él mentén (meg van hajlítva, amely (b) él egyúttal a lemez lengőtengelyéül is szolgál. A lemez felső (c) végéből 90° alatt kihajlítva a (cl) kar nyúlik ki, amelyhez az (n) fogantyúval ellátott (e) lánc van erősítve. Egy kis 40 (1) lyuk lehetővé teszi az (m) tartányban maradt víz távozását, ami a (h) szifon működését zavaró befagyást hárítja el. A láncnak és fogantyújának összsúlya úgy van megválasztva, hogy az (a, b, c) lemez 45 a tartány megteléséig a 2. ábrán feltün­tetett helyzetében tarthassa. A lánc meghúzásakor az (a, b, c) lemez elfoglalja a 2. ábrán látható helyzetet és — amint az 5. ábra mutatja — nyomást 50 gyakorol az (f) szeleprúdra. A (g) be­bocsátó szelep tehát megnyílik és vízzel engedi megtelni a tartányt. Amint a víz eléri a (h) szifon felső szélét, a köz­lekedő edények törvénye szerint a szifo- 55 non keresztül egész tömegében önműkö­dően kiömlik. Kiömlés közben a víz az (a, b, c) lemez (a, b) lapjára (i) kom­ponensével nyomást gyakorol és arra kény­szeríti a lemezt, hogy az 1. ábrán feltüiv 60 te tett (és az 5. ábrán pontozva rajzolt) helyzetét foglalja ismét el és ezzel szün­tesse meg az (f) szeleprúdra gyakorolt nyomását, amely rúd a vezeték vizének nyomása alatt ilyformán elzárja a sze- 65 lepet. Szabadalmi igények: 1. Árnyékszék-öblítő szerkezet, aminek az egyébként zárt vízbebocsátó szelepet láncának meghúzásakor megnyitó és a 70 szifon felső szélének eléréséig a vizet a tartányba bocsátó, ekkor azonban a víznyomás alatt elbillenő és a szelepet záródni engedő, a víztartányban vízszin-

Next

/
Thumbnails
Contents