94511. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhely

Megjelent 1ÍÍ30. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jittgmL SZABADALMI IMRrtsAfi SZABADALMI LEÍRÁS 94511. SZÁM. — H/h. OSZTÁLY. Takaréktűzhely. Jákli István és Papp Gusztáv lakatosmesterek Szombathely. A bejelentés napja 1926. évi április hó 10-ike. A találmány tárgya a 93018. számú sza­badalomban védett találmány javítása és tökéletesítése. A 93018. számú szabadalomban védett 5 takaréktűzhelyet az jellemzi, hogy a gáz­nemű égéstermékek a tűztérből a sütőteret fölül, oldalt és alul körüláramolva a hamu­tér alatt, a takaréktűzhely legmélyebb pont­ján át lépnek a kürtőbe. 10 A jelen találmány tárgyát képező taka­réktűzhelynél a füstgázok a sütőteret mind a négy hosszfala mentén körüláramolják és a hamutér és a sütőtér közötti csatorna­szakaszon keresztül a takaréktűzhely hát-15 fala felé haladva a hamutér mögött, a hamutér és a takaréktűzhely hátfala kö­zött, illetve a tűztér hátsó vége alatt ki­képezett térbe és annak legmagasabb pont­ján át a kürtőbe lépnek. 20 A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező takaréktűzhely példaképen vett fo­ganatosítási alakját az 1. ábrán a 2. ábra I—I. vonala mentén vett függélyes hosszmetszetben, a 25 2. ábrán az 1. ábra II—II. vonala men­tén vett függélyes keresztmetszetben és a 3. ábrán a 2. ábra III—III. vonala men­tén vett hosszmetszetben mutatja. A rostély (l)-el, a tűztér (2)-vei, a ta-30 karéktűzhely felső lapja (3)-al, a hamutér (4)-el, a sütőtér (5)-el, a gáznemű égés­termékek útja (6a, 6b, 6c, 6d)-vel, a tűz­tér chamotte-bélése (7) -el, a víztartály (8)-al, a kürtőhöz vezető csőcsonk, me-85 lyen keresztül a füstgázok a takaréktűz­helyből kilépnek, (9)-el, a hamufiók (10)-el, a vízszintes tengely körül forgatható és két határhelyzetében rögzíthető huzamszábá­lyozólap (ll)-el, annak fogantyúja (11a)­val, a tűztér ajtaja (12)-vei, a hamutér 40 ajtaja (13)-al, a (4) hamulér mögötti a (4) hamutér és a takaréktűzhely hátfala kö­zötti, a (6d) belső íüstcsatornaszakasszal közlekedő tér (14)-el van jelölve. A (9) csőcsonk a (14) tér legmagasabb pontján 45 vezeti el a gáznemű égéstermékeket. A (14) teret fölül a (15) lap határolja, il­letve választja el a (2) tűztér tői. A (8) víz­tér a takaréktűzhely mellső l'ala fe^öi víz­csappal és beöntőnyílással van ellátva. 50 A (9) csőcsonk a találmány értelmében a takaréktűzhelynek nem a legmélyebb pontján csatlakozik a belső füstgázveze­tékhez, hanem a rostély magasságában, a tűztér hátsó része alatt és a hamutér mő- 55 gött kiképezett (14) térbe torkoll. Ezen meg­oldás előnye, hogy a (11) huzamszabályozó-Japnak a rajzon látható függélyes helyze­tében a füstgázok a sütőteret mind a négy hosszoldala mentén kénytelenek körülára- 60 molni és a (6d) szakaszon a takaréktűz­hely hátfaláig haladva a (14) térbe és onnan a (9) csőcsonkon át a kürtőbe jut­nak. Begyújtáskor, a huzam növelése céljá- 65 ból, a (11) huzamszabályozólapot a szaka­dozott vonalakkal jelölt vízszintes helyze­tébe forgatjuk és ezen beállításában rögzít­jük. A füstgázok, a (11) huzamszabályozó­lap vízszintes helyzetében, a takaréktűz- 70 hely hátfala mentén, a (6a, 6b, 6c) belső füstcsatornaszakaszokon és a (4) hamutér alatti téren át a (14) térbe és onnan a kürtőbe jutnak. Adott esetben a (4) hamutér alsó lapja 75 a takaréktűzhely fenéklapjával közös le-

Next

/
Thumbnails
Contents