94452. lajstromszámú szabadalom • Üreges hengeralakú szita vízmérő készülékekhez

Megjelent 1 !).'>(). évi január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94452. SZÁM. — VII/f. OSZTÁLY. Üreges hengeralakú szita Tízmérőkészülékekhez. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1926. évi december hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi január hó 15-ike. A találmány üreges hengeralakú szitára vonatkozik, amely vízmérő- és hasonló készülékekben hossztengelyével az áram­lás irányában fekve van elrendezve, i Az újítás célja ily üreges, hengeralakti szitának vízmérőkészülékekben való köny­nyen kicserélhető ágyazása, amit azáltal érünk el, hogy a szita az áramlás irányára merőleges homlokoldalain nyitva van, ) hosszirányban pedig fel van hasítva, úgy­hogy kifelé rugalmasan változtathatja, alakját. A szita hosszának egy részében, a vízmérő házában több helyen vezetve van és egyik oldalán egy helytálló, a nyílást 5 elzáró ellentámasz, a másik oldalon pedig sa ját rúgózó hatása által könnyen kivehe­tőleg van tartva. A gyakorlat bizonyos eseteiben a szitát, a helytálló ellentámasz­szal szemben fekvő oldalon, még egy, a 3 vízimérő házának egy hornyába pontosan beillő feszítőgyűrűvel rögzíthetjük. A rajz a találmány egy példaként! kivi­telét mutatja és pedig az 1. ábra egy vízmérőházat szitával, hossz-5 metszetben és a 2. ábra ugyanazon házon át az 1. ábra A—B vonalán át képezett keresztmetszet­ben mutatja. A hengeres alakban formált (a) szita, 0 mint az a 2. ábrából látható, úgy van összesodorva ós a vízmérőkészülék (d) há­zának (b) és (c) vezetékeiben elrendezve, hogy hosszélei át vannak lapolva és a szita bizonyos radiális irányú rugalmassággal 5 fekszik vezetékeiben, amely feszültség a szitát e helyzetében rögzíti. Bizonyos kö­rülmények között elegendő, ha a szitát úgy sodorjuk össze, hogy a henger köpe­nye nincs teljesen zárva. Bizonyos célokra az is előnyös, ha az (a) szita kisebb radiá- 40 lis irányú rugózással van kiképezve és a bebocsátó csonk elülső (e) végén közvetle­nül az (a) szita előtt a (d) ház egy (f) hor­nyában egy (g) feszítőgyűrű van elren­dezve, amely a könnyen kivehető (a) szitát 45 a rajzolt helyzetben a (d) vízmérőházban rögzíti. Szabadalmi igények: 1. Üreges hengeralakú szita vízmérő- és hasonló készülékekhez, azáltal jelle- 50 mezve, hogy a szita mindkét, az áram­lás irányára merőleges homlokoldalain nyitva van, hosszirányában pedig fel van hasítva, úgyhogy radiális irány­ban rugózik. 55 2. Az 1. igénypontban védett szita válto­zata, azáltal jellemezve, hogy a szita hosszának egy részében, a vízmérő há­zában, több helyen vezetve van, vala­mint hossztengelye irányában az egyik go oldalon egy helytálló ellentámaszra fekszik fel, amely a szitát elzárja, má­sik oldalán pedig saját radiális irányú rugalmassága egy vezetékben rögzíti. 3. Az 1. igénypontban védett szita váltó- 35 zata, jellemezve a szitát a helytálló ellentámasszal szemben fekvő oldalon rögzítő, a vízmérő házának egy hor­nyába illesztett feszítőgyűrű által. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents