94436. lajstromszámú szabadalom • Fagymentes klozettcsésze - öblítőtartály

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94436. SZÁM. VIII/d. OSZTÁLY. Fagymentes klozettcsésze-öblítőtartály. Déri Márton bádogos és szerelő Pesterzsébet. A bejelentés napja 1927. évi iebruár hó 4-ike. A bejelentés tárgya fagymentes klozett­esésaeóblítőtartály, mely rendikívüli egy­szerűsége, olcsósága, könnyű kezelhetősége ós feltétlen üzembiztonsága által tűnik ki. > Különös előnye még, fentieken kívül, hogy bármely meglévő klozettcsészeöblítő­tartány, a találmány elvén, könnyen és gyorsan fagymentessé alakítható át. A találmány lényege abban áll, hogy ) fagymentesítés céljából, az öblítőtarbány nak leeresztőszelepét nyitva tartjuk, ugyanakkor pedig vízbeeresztő szelepét zárva tartjuk, amiáltal az öblítő'artány nak és az öblítő csővezetéknek vízimentes ^ ségét biztosítottuk. E találmányi gondo­lat gyakorlati megvalósi'ása céljából, a leeresztő szelepet működtető kétkarú eme­lőn kívül, második kétkarú emelőt alkal­mazunk, mely az úszógolyóval áll kapcso-0 latban és ugyanazon láncról működtet­hető, mint a leeresztősizelep. A láncnak rövid idejű meghúzása esetén, a klozett­esészeöblítőtartály azonosan működ'k, mint eddig. Ha viszont a láncot lehúzotf 5 állapotában rögzítjük, úgy ezáltal a la­eresztőszeiepet ós úszógolyót, megemelt helyzetében, biztosítottuk, úgyhogy egy­felől a tartány kiürül, másfelől pedig ujabb vízmennyiség abba nem áramol 0 hátik. A rajzon a találmánynak egyik, példa­képem, kiviteli alakja látható, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nél kül, számos eltérés is képzelhető. 5 1. ábra a kl özeit tosós zeöbl ít őt ar tá 1 yt fagymentesített állapotában, a 2. ábra pedig rendes üzemállapotába!] tünteti fel: A találmánynak isimert részei a követ 0 kezők: Az (e) viztartány, az (f) szifonosö, a (g) leeresztőszelep, mely a (c) csap körül el­forgó (j) kétkarú emelőnek egyik végéra van fel függesztve és ez emelőnek másik végéhez kapcsolódó (b) lánc segélyével, 45 megemelhető, továbbá az (í) vízbeeresztő­szelep és annak működtetésiere szolgáló Un) szelepfcar és (h) úszógolyo. A találmány szerint a (j) emelőkarral, előnyösen, koraxiálisan, második, hasonló 50 kiképzésű (k) emelőkar van elrendezve, melynek külső vége a (b) búzó lánc hoz kap­csolódik, míg belső vége (1) lánc, vagy ehhez hasonló útján, a (h) úszógolyónak (m) kar já,hoz van kapcsolva. A (k) emelő. 55 továbbá az (1) húzószerv, valamint annak az (in) úszógolyókarhoz csatlakozó pontja, olykép vannak méretezve, illetve meg­választva, hogy a (b) lancmaik maximális meghúzása, esetién, egyfelől a (g) leeresztő- 60 szelep teljesen nyílik, másfelől pedig an (m) úszógolyókar, az (i) beereszitőszelepet elzáró, vízszintes helyzetében megtartta­ták. A (b) láncniak meghúzáisa és lehúzott helyzetében való rögzítése igen siokiéle- 65 képen történhetik. Legegyszerűbb eset­ben, a láncnak alsó végén lévő szemet, a falbavert horogba akasztjuk. A találmány szerint, a (b) láncnak alsó vége, (n) egy­karú emelőnek (t) hosszrésébe van 70 akasztva. A falhoz erősített (o) alapzat­nak (t) tengelye körül forgatható (n) emelőkar, rendes ii zem.li el y ze lében, kb. 45° alatt, felfelé irányul (2. ábra) és víz­öblítés céljából, e karnak szabad végét 75 kissé lefelé húzzuk. Fagymentesítés céljá­ból viszont, e kart, az 1. ábra szerinti hely­zetébe forgatjuk, amelyben a kar az (s) villaszárak közé illeszkedik, ugyanakkor pedig a (b) láncniak .alsó vége, a (t) rés- 80

Next

/
Thumbnails
Contents