94387. lajstromszámú szabadalom • Egydobos rendszerű mozgófénykép kisvetítőgép

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY' SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94381. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Egydobos rendszerű mozgófénykép kisvetítőgep. Süllős és Kiss mechanikai műsz«-rüzem cég* Budapest. A bejelentés napja 1926. évi november hó 13-ika A házi, illetve családi, vagy iskolai cé­lokat szolgáló mozgófénykép vetítőgépek­nél az a kívánság merül fel, hogy lehető legegyszerűbb kivitele és olcsósága mel-5 lett vetítőképességével megközelítse a nor­mál (mozgófénykép színházakban haszná­latos) gépeket, vagyis, hogy minél erő­sebb fényforrás legyen alkalmazható és hogy adott esetben a villanyfény helyett 10 még más forrású fény alkalmazására is meg legyen a szerkezeti lehetőség. Az eddig létező ily berendezéseknél nemcsak hogy a villanytól különböző más fényforrást nem használhatunk, hanem 15 még az elektromos világító készségnek is alig van helye, minthogy a lámpaszerke­zetet mindenkor a mozgásban lévő film­szalag által alkotott hurokba kellett elhe­lyezmi, ami egyben a gép tűzveszélyessé-20 get is tetemesen növeli. A mellékelt ábrán láthatjuk, hogy a nyíl irányába futó F filmszalag az 1. fogasdobon, a 2. görgő által szorítva egy görbület-25 tel, a 3. kapu szánjához jut. A filmszalag ezen útjában olyan szűk T területet zár körül, hogy abba csak nagyon korlátolt nagyságú lámpaszerkezet férne el s a 30 filmszalag még kisebb fényi orrás alkal­mazása mellett is messzemenőleg ki lenne téve a hőhatásoknak. A filmszalagnak vi­szont a szakaszos mozgás miatt nagyobb görbületet adni nem lehet. Ezt ellensúlyozandó, a (4) lámpaszer- 35 kezetet a, filmkapu elé alkalmazzuk és a filmszalag által alkotott hurokba csak egy (5) prizmát, vagy tükröt teszünk, majd a (6) vetítő lencsét 90 fok alatt szereljük a fényforrás eredeti irányára. A szerke- 40 zet (7) főtengelye, amely magán hordja a máltai keresztes továbbító csapot (excen­ter!) és a lendítőkereket, egyszersmind a (8) forgó fényelzáróval is lel van szerelve, amely mindenkor a vetítő lencse előtt 45 forog. Ebből látható, hogy ezen elrendezés mellett nemcsak korlátlan helyet biztosí­tunk a fényforrásnak anélkül, hogy a fil­met közvetlen hőhatásnak tennénk ki, ha- 50 nem egyúttal a szerkezet is leegyszerűsül, mert nincs szükségünk arra, hogy külön forgó fény elzáró tengelyt alkalmazzunk s azt külön áttétellel — ami rendszerint kúpfogaskerekekkel történik — hajtsuk 55 meg. A szerkezet egyszerűsülése folytán egyben könnyebb járásúvá is válik, ami különösen a gyakorta szükségelt kézi haj­tásnál bír nagy jelentőséggel. Szabadalmi igények: 60 1. Egydobos rendszerű mozgófénykép kisvetítőgép, melyhez tetszésszerinti nagyságú fényforrás alkalmazható s

Next

/
Thumbnails
Contents