94384. lajstromszámú szabadalom • Gép bádogserpenyők előállítására

Megjelent líKiO. évi február hó 1-éu. "AGYAR KIRÁLYI JH| SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94384. SZÁM. — XVI/b. OSZTÁLY. Gép bádogserpenyők előállítására. Roepke Williain John gyáros Los Angeles (É. A. E. A.). A bejelentés napja 1926. évi julins hó 6-ika. A találmány tárgyát gép képezi serpe­nyőknek lapos bádogdarabokból való elő­állítására ezen lapos bádogdaraboknak formán történő ráhajlítása által. A gép-5 ben azonkívül oly eszközök vannak alkal­mazva, melyek a serpenyő szélét dróttal merevítik és a serpenyő ezen szélét a drót köré hajlítják és végül a kész serpenyőt a gépből kilökik. Az egyes bádoglapok a 10 gépbe helyezett rakásról sorjában eltávo­líttatnak és a serpenyő szélén lévő drót­merevítéseket magában a gépben egy a gépbe bevezetett drót állítja elő. A kenyér sütésére, valamint sokféle más 15 célra szolgáló ily serpenyők előállítása gyorsan, szakadatlanul és teljesen önmű­ködő módon megy végbe. A gép azonos serpenyők igen nagy mennyiségeinek elő­állítására alkalmas, mikor is különböző 20 géprészek alkalmas beállításával külön­böző nagyságú serpenyők készíthetők. A bádoglapoknak serpenyőalakra való hajlitásával elkerüljük a bádoglap ama túlságos nyújtását és vékonyítását, mely 25 a sajtolásnál vagy nyújtásnál elkerülhe­tetlen. A gép főrészeiben formából áll, amelyen a bádoglapok kellőkép meghajlíttatnak, amennyiben először a serpenyő falait ál-30 lítjuk elő, mire sarokcimpákat vagy csücsköket fektetünk át ezen falakra. Eközben a bádoglapok forma által szorít­tatnak egy alátéthez. Az áthajlító készü­lék a végfalak számára való hajlító szár-35 nyakkal, az oldalfalak számára való haj­lító szárnyakkal és a sarokcsücskök szá­mára való hajlító szárnyakkal van felsze­relve, mely utóbbi szárnyak azonban az oldalhajlító szárnyakkal kapcsolatban 40 vannak elrendezve. A falak hajlítását végző szárnyak azt a lehetőséget nyújt- -ják, hogy a serpenyőn éles sarkokat ké­pezzünk ki és az átfektetett csücsköket szorosan nyomjuk az így készült falak felé. A serpenyő teljes elkészítése, bele- 45 értve a bádoglapoknak egy rakásról a formaadó helyig való szállítását, a falak kikészítését, a drót hozzávezetését, kiiga­zítását, áthajlítását és a perembe való befektetését a gép egy-egy körülforgása 50 alatt történik. Az ellentámasz (alátét) egy síkban van elrendezve, a dróthozzávezetés pedig egy ezen síktól oly távolságban fekvő vele párhuzamos síkban történik, mely na- 55 gyobb, mint a serpenyő mélysége. A bá­doglapot saját síkjában vízszintesen ve­zetjük, mimellett ez a sík az ellentámasz és a forma között fekszik. Ezután felemel­jük a formát, hogy a bádoglapot az ellen- 60 támasz felé nyomjuk, mely a bádoglap , ama részét fogja meg, mely a serpenyő fenekét fogja alkotni. A serpenyő nyitott vége azután külön támasztó által fedetik le, mely a megmaradó karimát kifelé át- 65 hajlítja és a merevítő drótot felveszi. Az ellentámaszhoz csuklósan erősített hajlító szárnyak a bádoglapot a formára hajlítják a falak képezése céljából. A ser­penyő ezen elkészítése után a formát a 70 serpenyőből kihúzzuk, miközben magát a serpenyőt a külön támasz még tartja és a serpenyő szélén mélyíttetik, végül pedig a serpenyő a gépből kész állapotban kilö­ketik. 75 A merevítő drót előállítása céljából két drótot vezetünk be folytonosan és ezeket a kellő hosszban levágjuk, mely hossz kö­rülbelül megfelel a serpenyő fél kerületé­nek. Mindegyik dróthosszt kengyelala- 80 1

Next

/
Thumbnails
Contents