94381. lajstromszámú szabadalom • Szellőztető nyílásokkal ellátott tartályfedő

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94381. SZÁM. — XYIII/a. OSZTÁLY. Szellőztető nyílásokkal ellátott tartályfedő. bonyhádi Perczel Béla gyáros Bonyhád. A bejelentés napja 1926. évi augusztus hó 25-ike. A zsír tárolására szolgáló bödönök és más tartályok fedőjében kiképezett szellőz­tető nyílások hátránya, hogy por és egyéb tisztátlanságok (rovarok) kerülnek be raj-5 tuk a bödönbe, melyek a tartályban tároló zsír felületét beszennyezik. Ez okból az ily bödönben tároló zsír felső, szennyes rétegét el kellett távolítani, valahányszor a zsírkészletből meríteni 10 óhajtottak. A találmány a szellőztető nyílásokkal ellátott tartályfedők oly kiképzésére vo­natkozik, mely a tartályban foglalt anyag, pl. zsír beszennyeződését, a szellőztetés ha-15 tályosságának befolyásolása nélkül meg­gátolja. A találmány lényegét a fedőnek szel­lőztető nyílásokat tartalmazó részéből a tartályba lenyúló, palástjának egy vagy 20 több helyén szitaszövettel borított áttöré­seket tartalmazó, fölül nyitott porfogó do­boz alkotja. Nehogy a doboz a tartályba, illetve az abban foglalt zsírba kerüljön, a fedőnek 25 legalább közepe domborúan van sajtolva és a porfogó doboz magassága a domborulat mélységénél kisebb. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját szeim-30 lélteti. Az 1. ábra a fedő keresztmetszete. A 2. ábra a fedő fölülnézete, részben víz­szintes metszete. Az (1) tartály (2) fedőjének közepéből (3) domborulat van kisajtolva, melyet (4) 35 szellőztető nyílások törnek át. A fedő (3) domborulatából, a (4) szellőztető nyitások alatt, a (6) fenékkel határolt, felül nyitott (5) doboz nyúlik lefelé. A doboz palástjá­nak egy vagy több helyén kiképezett át- 40 törések, sűrű (7) szitaszövettel vannak borítva. A (4) szellőztető nyílásokon behulló szenny az (5) doboz (6) fenekére hull, de nem érheti az (1) tartályban tároló 45 zsírt. A doboz palástját helyenként bo­rító (7) szitaszövet biztosítja a szellőztetést. Szerkezeti részleteiben a találmány tárgya sokféleképen módosítható. Szabadalmi igények: 50 1. Szellőztető nyílásokkal ellátott tartály­fedő, ímelyet a fedőnek a szellőztető nyílások alatti részéből lenyúló, felül nyitott, palástjának egy vagy több he­lyén szitaszövettel borított áttöréseket 55 tartalmazó porfogó doboz jellemez. 2. Az 1. igényben védett tartályfedő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fedőnek legalább közepe domíjorúan van sajtolva és a porfogó doboz ma- 60 gassága kisebb a fedődomborulat ma­gasságánál. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents