94334. lajstromszámú szabadalom • Reteszcsappantyús kilincszár

Megjelent 193Q. évi február hó 125 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIltósAGÍ SZABADALMI LEÍRÁS 94334. SZÁM. — VHId/2. OSZTÁLY. Reteszcsappantyús kilincszár. Adolf Wodarra mérnök és gyáros Berlin-Lankwitz. A bejelentés napja 1926. évi december hó 31-ike. Jelen találmány bármiféle ajtó számára alkalmas reteszcsappantyús kilincszárra vonatkozik, mely felépítését, a retesz és a rekesztők elrendezését, valamint a ki-5 lincs biztosítását és megerősítését illető­leg az eddigi hasonló zárakkal szemben rendkívüli egyszerűségével tűnik ki, míg a zár nagysága és súlya rendkívül cse­kély. A zár szerkezete annak ajtókilincs-10 zár gyanánt való bármiféle alkalmazását vagy reiteszcsappantyrís zár gyanánt biz­tosítással, viagy anélkül való alkalmazá­sát teszi lehetővé. Különösen jellemző a találmányra, a mindkét oldalon a zárdió-15 ban fekvő kulcságyazás és az egyik vagy mindkét kilincsnek a zárdión egyik vagy mindkét kulcslemezzel való együttes fel­erősítése. A csatolt rajzon a találmány egy példa-20 képeni kiviteli alakja vari feltüntetve. Az 1. ábrán a zár a fedőlemez eltávolítása után az úgynevezett kilincshelyzetben, be nem zárt állapotban látható. (1) jelzi a reteszcsappantyút, (2) a zárdiót, mely a 25 (3) nyitónyúlvánnyal van ellátva, (4) a reteszcsappantyú vezetőpeckét és egy­úttal a reteszcsappantyút mozgató (5) darab számára való ütközőt jelzi, a felső, vagy az alsó (6) kiakasztás számára való 30 helyzete szerint. A reteszcsappantyú (5) mozgatódarabja magán a csappantyún, a (7) pecek körül forgathatóan van ágyazva és egy rúgó ellenhatása alatt áll. Az (1) reteszcsappantyúra ható állandó terhe-35 lést a (8) rúgó fejti ki, míg a (2) zárdió rúgóterhelését a (9) rúgó szolgáltatja. A zár biztosítása, valamint a biztosítás ol­dása a (10) excenter segélyével történik, mely kívülről szilárd emeltyűfogantyú, £0 vagy levehető bökőkulcs segélyével moz­gatható. A (2) zárdió, mely a kulcs be­illesztése számára mindkét oldalon (11) áttöréssel van ellátva, két helyen, (12)­nél, ki van metszve; a kimetszések a ki­lincs kapaszkodó csapjai számára valók, 45 (Lásd a 4., 5., 6. és 7. ábrát.) A (13) csavar­furatok a kilincs és kulcslemez együttes megerősítésére szolgálnak. A ábra a zárat zárt állapotban mm tatja. A 50 3. ábrán az (1) reteszcsappantyú a ki­cserélhető (14) csappantyúnyelvvel met­szetben látható. A 4. ábra a zárdiót, egyik oldalán meg­erősített kilinccsel és a hozzátartozó 55 kulcslemezzel metszetben mutatja. A (15) ős (16) tárcsákat (féldiókat), alul a (17) szár mereven költi össze. A tárcsák kívül (18) lépcsővel vannak ellátva, mely a zár­diónak a zártok fenekében és fedőlapjá- 60 ban való ágyazására szolgál. A (19) üreg­ben a kulcs szakála mozog. A zárdió a kulcs bevezetése számára mindkét olda­lon (11) nyílással, a kilincs megerősíté­sére szolgáló (20) csavarok számára (13) 65 csavarlyukakkal és a (21) kilincs (23) kapaszkodócsapjai számára (12) kivágá­sokkal van ellátva. Az 5. ábra a hátsó (15) féldiót a (3) nyitó­nyúlvánnyal oldalnézetben mutatja (lásd 70 az 1. és 2. ábrát is). A 6. ábra a (21) kilincset tünteti fel, mely­nek üreges (22) fejrészét a (24) kulcs­lemez fedi el (lásd a 4. ábrát is). A fej belső részén a két (23) kapaszkodócsap 75 meitszetbem látható. A 7. ábra a kilincset elölnézetben mutatja. A reteszcsappantyús kilincszár műkö­désmódja a következő: Tegyük fel, hogy az ilyen zárral el- 80

Next

/
Thumbnails
Contents