94322. lajstromszámú szabadalom • Gép levelek lebélyegzésére

Megjelent 193Q. évi február hó 125 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91332. SZÁM. — XX/h. OSZTÁLY. Gép levelek lebélyegzésére. Gustav Adolf Hansen művezető Oslo. A bejelentés napja 1927. évi április hó 4-ike. Angolországi elsőbbsége 1926. évi április hó 13-ika. Levelek lebélyegzésére szolgáló gépeken, a bélyegzőhengert rendesen úgy helyezik el a hajtótengelyen, hogy a gépet egy, a levelek által befolyásolt készülék moz-5 gásba hozza vagy megállítja. Hasonló ké­szülék pl. a 92569. sz. szabadalomban van leírva. Az ezen gépnél alkalmazott kap­csolás körömkapcsolás, melynél az egyik alkatrész fogai a másik alkatrész fogaiba 10 kapaszkodnak. Ha ilyfajta kapcsolást al­kalmazunk, az nem állítható be és nem szabályozható úgy, hogy a lenyomatok a levél szélétől kívánt távolságban legye­nek-15 Jelen találmány olyan készülékre vonat­kozik. melynél egy surlókapcsolás be­á 11 í tó k ész ii 1 ékk el és olymódon elhelyezett rúsóval van kombinálva, hogy ez utóbbi könnyen legyen szabályozható. A surló-Í0 kapcsolásnál az a hatás, hogy nem pilla­natszerűen kapcsol, mint a bütyökkapcso­lás. A kapcsolandó részek kapcsolási moz gásának megindulása és a kapcsolás tényleges befejeztének pillanata közti idő Í5 azon nyomással változik, melyet a ten­gelyirányban mozgatható kapcsolórész a másik kapcsolódó részre kifejt. Ezt anyó mást rúgóval létesíthetjük, melynek fe szültsége könnyen szabályozható. Ha a Í0 rúgó feszültsége nagy, a részek kapcsom lása gyorsan fog végbemenni, ha pedig a feszültség kisebb, a kapcsolás hosszabb időt fog igénybevenni; ezen esetben te hát a bélyegzőhenger lenyomata a levél $5 szélétől távolabb fog kezdődni, mintha a rúsófeszültség nagy. A csatolt rajzon a találmány szerinti bélyegzőkészülék egy kiviteli alakja a hossztengelyein át vett metszetben látható, tó A bélyegzőhenger állandóan körülforgó (1) tengelye a (2) kapcsolótárcsát hordja, melynek felső részén nagy súrlódási együtthatóval bíró anyagból készült (3) gyűrűt erősítjük meg. E tárcsa felett a Í4) bélyegzőhengert úgy szereljük, hogy a 45 tengely mentén csúszhat és ezenkívül a tengely körül foroghat. A (4) bélyegző­hengert lefelé nyúló (5) toldattal látjuk el, mely a (6) súrlódó kapcsolórészben végződik; utóbbi a (3) gyűrű súrlódó felü- 50 let ével működik össze. Az (1) tengely felső része üreges és üregében a (7) tekercs­rugót helyezzük el, mely a tengelyirány­ban mozgatható (8) talphoz támaszkodik, Ez utóbbi a (9) hasítékon át a tengely 55 üreges részébe nyúlik és a. tengelyt kö­rülvevő (10) gyűrűre támaszkodik. A (10) gyűrű a rúgó nyomását a (11) golyós­csapágy útján a bélyegzőhenger felső oldalára viszi át. A rajzon feltüntetett ki- 60 viteli alaknál az átvitel a (12) fogas­kerék útján történik, mely a tengelyen hosszirányban mozgatható, különben azon­ban ez a fogaskerék a találmány tárgyá­val nincs összefüggésben. 65 A (7) rúgó erősebben vagy gyengébben szorítható össze a rúgón átnyúló (14) rúd és a (13) csavar segélyével. A (13) csavar a (15) rögzítőanya segélyével viszony­lagos állásában, a tengelyhez képest rög- 70 zíthető. A készülék egységes egészet képez, mely a gépbe könnyen behelyezhető és abból ki­emelhető, mivel az (1) tengely alsó fele a gép hajtótengelyének felső részén elren- 75 dezett, pontozott vonalakkal jelzett per­selybe illik. Ha a kapcsolás (3) súrlódó gyűrűje kicserélendő, ez a perc törtrésze alatt végezhető el, vagy az egész bélyegző, készülék másikkal cserélhető ki. 80

Next

/
Thumbnails
Contents