94295. lajstromszámú szabadalom • Csiszoló-, fúró- és esztergályozó készülék

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94295. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Csiszoló, fúró és esztergályozó készülék. Kemény Sándor ny. művezető Dombovár. A bejelentés napja 1927. évi március hó 8-ika. A találmány csiszoló-, fúró- és esztergá­lyozó készülékre vonatkozik, mely ki­sebb, különösen bőrvágó szerszámok és eszközök élesítésére alkalmas és emellett 5 esetleg fúrásra és esztergályozásra is al­kalmazható. Az új készülék azt a hiányt igyekszik pótolni, hogy eddigelé a kisipa­ros legfontosabb, t. i. keményre edzett vágószerszámait házilag nem tudja élesí-10 teni. A cipészek tudvalevőleg reszelővel éle­sítik vágószerszámaikat, mely a kemény szerszámot egyáltalában nem fogja; a re­szelővel való élesítés emellett igen fárad-15 ságos és hosszadalmas munka. A találmány szerinti készülék ezzel szemben lehetővé teszi, hogy az edzett, te­hát kemény anyagból készült szerszámo­kat is, mindenki gyorsan és tökéletesen 20 köszörülhesse. A találmány szerinti készülék, mely tet­szőleges, forgó kerékre, pl. varrógép in­dító kerekére szerelhető, lényegében csi­szolókorongot ágyazó tengelyből, egy ezen 25 tengely felé elülő és körülötte egyik vé­gükkel körül csuklósan lengethetően el­rendezett karok sorozatából, továbbá egy, a karoknak a tengellyel bezárt hajlásszö­gének változtatására szolgáló állító szerv-30 bői és végül egy, a tengelyen lazán elhe­lyezett korongot rögzítő szervből áll. A találmány tárgyának célszerű kivi­teli alakjánál a karoknak a tengellyel be­zárt hajlásszögének változtatására a ka-35 rok átvezetésére szolgáló sugárirányú ha sítékokkal ellátott, a tengelyre erősített pajzs szolgál, míg a csiszoló korongot a csavarmenetes tengelyvégen vezetett csa­varanya rögzíti. 40 A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen! kiviteli alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a készülék homloknézete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra varrógépre szerelt és eszterga- 45 lyozásra is alkalmas készülék oldalnézete. A készülék (1) tengelyén lazán elrende­zett (11) csiszoló korongból áll (1. ábra). A tengely egyik végére (2) pajzs van felerő­sítve, melybe pl. három egymással 120°-ot 50 bezáró, sugárirányú (4) hasíték van be­vagva. Az (1) tengelynek a (2) pajzs és a (11) csiszoló korong közötti részére (5) gyűrű van lazán ráhelyezve, melyből a (4) hasítékok számával egyező számú, a (8) 55 karok végeit felvevő (6) villák nyúlnak ki, melyekben a (7) csapok segélyével ezen csapok körül lengethetően vannak meg­erősítve. Az (1) tengely felé dűlő (8) karok a (2) pajzs (4) hasítékain vannak átdugva 60 és szabad végeik (9) kampókká vannak kigörbítve. Az (1) tengely másik, a rajz szerint jobboldali végbe (10) csavarmene­tek vannak vágva, mely csavarmenetes részen (12) alátétlemez és (13) szárnyas 65 csavaranya van vezetve. A készülék, pl. a varrógép (19) indító­kerekére való felerősítése céljából az (1) tengelyt és vele együtt a (2) pajzsot is annyira kitoljuk a (11) korong központos 70 furatából, hogy a (8) karok, melyek a (2) pajzs mozgása közben egymáshoz közeled­nek, (9) kampóikkal a (19) inditókerék ko­szorújának belső kerületére helyezhetők. Ezután a (13) csavaranyának megfelelő 75 irányú elforgatásával a (2) pajzsot a (11) csiszolókorong felé közelítjük, amikor is a (8) karok a (7) csapok körül kifelé len­getve, egymástól távolodnak (vonalkázott •V

Next

/
Thumbnails
Contents