94278. lajstromszámú szabadalom • Hordófenék mosólyuk fűrészelőgép

>leg.jelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 94278. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Hordófenékmosólyuk-fürészelőgép. Bödök Endre műsz. tisztviselő Győr. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 10-ike. A hordó fenekén tudvalevőleg hosszú­kás mosolyuk van, amelynek kivágása eddig sok vesződséggel és időveszteséggel járt, mi mellett a kivágott anyag szótfor-5 gáesolódott, miért is a mosólyuk elzárá­sára külön záródugót kellett készíteni, ami újabb tetemes munkát és költséget jelentett. A bejelentés tárgya oly fűrészelőgép, 0 amellyel a hordók fenekén lévő mosólyuk gyorsan, könnyen és pontosan kivágható, mimellett a hordódongából kivágott rész nem vész kárba, hanem záródugónak fel­használható. 5 A találmány lényegében oly fűrészelő­gépből áll, amelynél az. ide-oda mozgatott szalagfűrész a munkaasztalhoz képest szög alatt áll és amellett e fűrész kúp­felület mentén félfordulatot is tehet, 0 azon célból, hogy segélyével a mosólyuk egyenes részei, valamint félköralakú vége egy munkamenetben kivágható legyen. A rajzon a találmánynak egyik példa­képem kiviteli alakja látható, melytől a 5 gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, számos eltérés is képzelhető: az 1. ábra a gépnek vázlatois oldalnézetét, részben i függélyes metszetét mutatja, míg a 0 2—3. ábrák a mosólyukat szemléltetik távlatilag a bennelévő záródugóval. A 2. ábrán látható módon a (c) hordó­dongából a mosólyukat egyetlen munka­menetben olykép vágjuk ki, hogy a don-5 gából U-alakú rést fürészelünk ki, ami­által egyidejűleg a (c') záródugót is meg­kaptuk, mely a 3. ábrán látható módon zárja el a mosónyílást. Ha a fenéklyukat a hordódongának nagyolt állapotában vágjuk ki, úgy a teljes megmunkálás után 40 a dongának és záródugónak felületei is­mét egy síkba esnek, és eltűnnek az illesz­kedési helyeken látható kiugrások (3. ábra). A megmunkálandó (c) dongát a (b) tö munkaasztalra helyezzük, mely munka­asztal függélyes irányban elállítható. A (d) fűrész a munkaasztal síkjához képest akkora szöget zár be, hogy a mosólyuk széle a szokásos ferdeséget megkapja. 50 Azan célból, hogy a dongából U-alakú rést egy munkamenetbein kifűrészelhet­jük, az ide-oda menő mozgáson kívül a (d) fűrészpenge egy oly kúpfelület men­tén tehet félfordulatot, mely kiipfelület- 55 nek csúcspontja a fenéklyuk középvona­lába esik, míg a kúpfelületnek hajlását magának a fűrészlapnak azon ferde hely­zete szabja meg, melyet a mosólyuk szé­lének ferdesége megkövetel. A fűrészpen- 60 gének tehát kettős mozgást kell végeznie: egyfelől saját hosszirányában ide-oda kell mozognia, másfelől pedig az említett fél­fordulatot is meg kell, hogy tegye. A fű­rész-pengének ide-oda mozgatása igen sok- 65 féle módon érhető el, viszont az említett félfordulatot azáltal biztosíthatjuk, hogy azon szerveket, melyek a fűrészpengének ide-oda mozgatását létesítik, a munka­asztalhoz képest félfordulattal elforgat- 70 hatóan képezzük ki. Jelen kiviteli alaknál a keretnélkül ki­feszített (d) fűrészpengének felső vége (e) befogó pofához van erősítve, mely (g') vezetékben van egyenesben vezetve. A 75 fűrésznek al3Ó vége viszont körcikk alakú (í') tárcsához, van erősítve, mely a víz­szintes (m) tengely körül lenghet ide-oda

Next

/
Thumbnails
Contents