94271. lajstromszámú szabadalom • Egyesített kukoricamorzsoló és daráló gép

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI juHBoL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94271. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Egyesített kukoricamorzsoló- és darálógép. Turi András géplakatos Kaba. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 15-ike. A bejelentés tárgya egyesített kukorica­morzsoló- és darálógép. Kukoricamorzsoló­gépek, valamint darálógépek külön-külön anár ismeretesek. A találmány tárigya e 5 két,féle ismert gépnek egyesítésiéből áll, mi­által, dacára annak, hogy a gép teljesítő­képessége teljesen azonos, mint amilyen eddig két külön gépé volt, mégis hely­szükséglete, valamint előállítási költsége 10 csak alig nagyobb, mint egy eddigi kuko­rioamorzsológépé. E lényeges előnyök lab­ból szánmaznak, hogy a kiét gép egyesítése folytán megtakarítjuk a kettős gépáll­ványt, gépiburkolatot, valamint hiajtószer-15 keze) el. A ra jzon a találmánynak egyik példáké peni kiviteli alakja látható, melytől a gya­korlatban, lényegének (érintése nélkül szá­mos eltérés is képzelhető. Az 20 1. ábra a gép oldalnézetét mutatja, rész­beni függélyes metszetét, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó homloikné­zetet mutat, részben pedig függélyes met­szetet, a 25 3. ábra végül az 1. ábrához tartozó víz­szintes metszetet tüntet fel. Az egyesített kukorieamorzsoló és da­rálógépben megtaláljuk úgy az isimért ku­koricamorzsológépnek, valamint az isimert 30 kukorieadarálógép.nek elemeit. A jmorzso­lógép ismert módon két párhuzamos (d, e) tengelyből áll, melyek (f, h) fogaskerekek útján egymással kényszer,mozgású kap­csolatban állanak. Az egyik (d) tengelyen 35 a (g) tüskés kerék ül, a másik (e) tenge­lyen pedig az (i) kúpos bordás kerék ül, amelyek közé a (j) garaton át juttathat­juk a kukorieacsövek et. A (d) itengely (s) négyszögcsapjára húzott kézi forgiattyú­val a tüskéskereket és bordáskereket gyors 40 ellentétes irányú forgásba hozhatjulk, mi­mellett az (i) bordáskeréknek sebessége lényegesen nagyobb a (g) tüskéskerék se­bességéinél, úgyhogy a két kerék közé ju­tott ku kor i oacsövekrö 1, a kukorica, lemor- 45 zisoltatik. A két kerék közé még a (k) súly által befolyásolt isimert (1) szorítólap nyú­lik be és a (d) tengelyen (u) lendítőke­rék ül. A darálókészülék ismert módon egy 50 helytálló (n) ós egy hozzáképest forgatha­tóan elrendezett (m) darálótárosából áll, mely tárcsáiknak egymáshoz viszonyított távolsága (r) anyacsiavarimenetes kerék­kel szabályozható. 55 A találmány szerint a forgathatóan el­rendezett (m) darálótárosia a (g) tüsfcósike­réknek hátoldalához van erősítve, míg a helytálló (n) darálótárcsa a imorzsolókó­szülék (b) burkolatának belső falához vain 60 erősítve. Azonkívül a (g) tüskéskerék egyesítve van az (f) fogaskerékkel, úgy­hogy e keréknek hármas szerepe van és pedig (f) kerülete fogazva van, egyik ol­dalán hordja a (g) tüskéiket, másik olda- 65 Ián pedig az (m) darálótárcsát hordja. Míg a (g, i) morzsolókerekek közé a ku­konicacsövek a (j) garaton át jutnak és a lemorzsolt szemek ás osövek a gépburkolat fenékrészéből a (v) csatornán át távoznak, 70 addig a darálótárcsák számára az (o) töl­tőgarat a (b) burkolatnak oldalában van kiképezve és a megdarált termény alul, a (p) csatornán át távozik. Az (f) fogas­kerékkel kapcsolódó (h) fogaskerék ter- 75 mészetesen ugyancsak a (b) burkolaton belül van elrendezve. Az (e) tengelyen szintén van egy (t) négyszögcsap, amelyre a hajtóforgattyút daráláskor helyezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents