94270. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aktiv szén aprítására

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 942to. SZÁM. — IV/i. (IV/d.) OSZTÁLY. Eljárás aktív szén aprítására. Société pour l'Exploitation des Procédés Edouard Urbain Páris. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 21-ike. Franciaországi elsőbbsége 1925. évi julius hó 25-ike. Bizonyos alkalmazási célokra, így pl. a borászatban, olajok kezelésénél vagy gá­zok ellen védő szeneknél a fogyasztók oly poralakú vagy aprított szenet igényelnek, 5 melynek méretei meglehetős pontosan van­nak megállapítva. Minthogy a szén jó és szabályos gyár­tása szempontjából csaknem nélkülözhetet­lenül szükséges az anyag agglomerálása 10 vagy annak darabos állapotban való elő­állítása, ennek következtében a kapott sze­net felhasználás céljából meg kell törni vagy porrá kell zúzni. A tapasztalat azt mutatta, hogy ezen mű-15 velet a szén aktivitását jelentékenyen csök­kenti. Ezen jelenséget vizsgálva, azt találtuk, hogy az aktivitás csökkentése nagyrészt annak a következménye, hogy az aprí-20 tásnál képződő igen finom por a szén pó­rusait eltömi, míg csekélyebb részben annak tulajdonítható, hogy a szemcse felü­letén levő csatornák összezúzódnak. Ezenfelül azt is talátuk, hogy az aktivi-25 fásnak ezen gyengülését gyakorlatilag el­kerülhetjük, ha az aprítást folyadék alatt végezzük, ahol is célszerűen oly folyadékot alkalmazunk, melynek nagy kapilláris fe­szültsége van. Ilyen folyadékként pl. vi-30 zet, olajokat vagy szénhidrogéneket hasz­nálhatunk. Ha az aprításnál illó folyadékot alkal­mazunk, akkor a szenet megszáríthatjuk és ebben az esetben megállapíthatjuk, hogy a szén aktivitása az aprítás után is a kez- 35 deti aktivitáshoz igen közel jár, de rend­szerint elegendő, ha csak a szénhez tapadó folyadékot távolítjuk el, tulajdonképeni szá­rítás nélkül. Bizonyos esetekben a szárítási hőmérsék- 40 let csökkentésére célszerűen vákuumot al­kalmazhatunk. Rendszerint azonban a szá­rítás nem fontos és a szenet a felhasznált folyadékkal telítve hozhatjuk forgalomba, nevezetesen ha pasztaszerű színtelenítő 45 szén előállításáról van szó, mint amilyent pl. a borászatban használnak. Szabadalmi igények: 1. Eljárás zúzott vagy porított aktív szén előállítására,, az aktivitás csökkentése 50 nélkül, azáltal jellemezve, hogy a szén aprítását vagy porítását tetszőleges fo­lyadék alatt végezzük oly célból, hogy a szén pórusainak el tömőd és ét és a szemcsék felületén levő csatornák össze- 55 zúzását meggátoljuk. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azáltal jellemezve, hogy a folyadék alatt aprított vagy porított szenet mossuk és megszárítjuk. 60 3. Az 1. és 2. igényben védett eljárás foga­natosítási módja, azáltal jellemezve, hogy a folyadékban aprított vagy porí­tott szénből a folyadékot csak annyira távolítjuk el, hogy a szén még azon 65 folyadékkal, amelyben aprítottuk vagy porítottuk, telítve marad. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents