94245. lajstromszámú szabadalom • Mosókészülék

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94245. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Mosókészülék. „Fortschritt" Pateiitverwertung's G. m. b. H. Leipzig-. A bejelentés napja 1926. évi október hó 16-ika. A bejelentés tárgya készülék ruháknak teljesen önműködő mosására és abban áll, hogy a mosókazánba betétet helyezünk, mely egy felfelé domborodó tárcsából áll, 5 melyhez gőzvezetőcső csatlakozik, mely felül nyílásokkal van ellátva és rátolható hosszabbító darabokkal bír, amelyekben egy fejrész tengelyirányban eltolhatóan van vezetve és rúgó által kifelé nyoma-10 tik. A domború tárcsa alatti üregben levő víz a kazán fűtése által erősen felhevül és nagy nyomású gőzzé változik, mely felső kilépőnyílásokon távozik, a vízka­zánban lévő ruhával találkozik és ezt 15 minden további utókezelés nélkül, rövid idő alatt megtisztítja. A hosszabbító da­rabok révén a gőzvezetőcső magasság­irányában elállítható és a ráhelyezett fedő a betétet a mosókazán fenekére szo-20 rítja, úgyhogy a gőz nyomása a betétet nem tudja felemelni. Ha a betét nem nyo­matnék a fenekére, úgy ezt a gőz fel­emelné és a gőz a kazánfenék és a betét­tárcsa között távozhatnék, minek követ-25 keztében alacsonyabb hőmérsékletű víz áramolna a tárcsa üregébe és a gőzkép­ződést megszüntetné. A betétnek a kazáii fenekére való szorítása tehát a készülék állandó üzemképességét biztosítja. Azon-30 kívül, a magasságirányában elállítható gőzvezetőcső még azon előnnyel is bír, hogy a készülék bármilyen mosókazánba behelyezhető. A készüléknek további előnye, hogy a 35 távozó túlhevített gőzök a kazán falai mentén áramolnak és ezáltal a kazán­kiégését lehetetlenné teszik. Továbbá a ruha, mely eddigelé alulról felfelé haladó irányban azáltal mosatott, hogy először a kazán fenekén levő víz hevíttetett fel 40 és előbb alul végezte a ruha tisztítását, addig most a ruha felülről-lefelé gőz és víz által dolgoztatik meg és közben hul­lámzásba és mozgásba jut. A felülről lefelé történő mosó folyamat- 45 nál a falak felé áramló túlhevített gőzök a ruhán, ill. a ruha pórusain áthatolnak és a ruhát tisztítják. A mozgásban lévő ruhadarabok, tehát állandóan újból a fel­színre kerülnek és a folyamat folytono- 50 san megismétlődik. A ruhának a forró kazánfenékhez való odasiilése a forró vízfürdőben való ál­landó mozgása következtében nem fordul­hat elő. 55 A keletkezett gőz újból v,izzé kondenzá­lódik és így vízveszteség nem keletkez­hetik. A rajzon a találmánynak egyik példa­képem kiviteli alakja van ábrázolva és 60 pedig az 1. ábra a kazánba helyezett betétnek hosszmetszetét, a 2. ábra a betétnek nézetét, míg a 3. ábra felülnézetét mutatja részbeni 65 metszetben. A betét bármely meglévő mosókazánba, így mosógépeknek mosóüstjeibe és ehhez hasonlókba is behelyezhető. A betét ke­rek, felfelé domborodó (a) tárcsából áll, 70 melynek alsó oldalán a (b) üreg van. Az (a) tárcsa külső pereme merőlegesen van lehajlítva és (c) lyukakkal, vagy nyí­lásokkal van ellátva, melyek a perem egész kerületén egyenletesen vannak el- 75 osztva. Az (a) tárcsa közepéhez a (d) gőz­vezetőcső van erősítve, mely felül tetsző­legesen elhelyezett és tetszőleges alakú

Next

/
Thumbnails
Contents