94223. lajstromszámú szabadalom • Thermo ampermérő

3Iej>-.j«leiit 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JIÍS1ÍI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94223. SZÁM. — VH/e. OSZTÁLY. Thermo-Ampermérő. Weston Electircal Iiistrument Company Newark, Waverly Park (É. A. E. Á.), William Nelson Govduin Ir. mérnök newarki lakos jogutóda. Pótszabadalom a 91957. sz. törzszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi március hó 23-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1920. évi március hó 24-ike. A találmány tárgyát a 91957. számú szabadalmazásra bejelentett thermo-am­permérőn eszközölt javítások képezik. A törzsszabadalomban oly thermo-am-5 permérő van leírva, mely bármily frek­ventiájú, tehát a rádiótechnikában hasz­nálatos villamosáramok mérésére is al­kalmas. Meg volt magyarázva, hogy egy melegítő vezetéknek egy meghatározott 10 része és az egyik sarok közötti hőfok­különbség a melegítő dróton átmenő áram részére mértékül szolgál, feltéve, hogy a két saroknak hőfoka egyenlő, vagy azok között a hőfokkülönbség állandó és a 15 melegítő vezeték igen rövid, úgyhogy gya­korlati értelemben sem vezetés, sem su­gárzás által a levegőbe meleg nem megy veszendőbe. Le volt írva az is, hogy a rö­vid melegítő vezetékre fennálló ezen vi-20 szonylat nem érvényes általánosságban egy tetszőleges hossz részére. Hogy az ára­mokat tetszőleges hosszú melegítő veze­tékkel mérhessük, egy compensáló beren­dezés nyer alkalmazást, mely a melegítő 25 vezetéknek meleg része és a sarkok kö­zötti, a levegő és a sarkok hőingadozása által előidézett hőkülönbséget kiegyenlíti. Ezt egy segédcompensáló vezetékkel érjük el, mely thermikus tekintetben a melegítő 30 vezetékkel aquiválens és a sarkokkal thermikusan össze van kötve. A hőelem­nek hideg vége a compensáló vezetékkel áll thermikus érintkezésben. Egyszerűség kedvéért két azonos értékű compensáló 35 vezetéket alkalmazunk és az elemnek egyik hideg vége úgy thermikusan, mint villamosan is mindegyik compensáló ve­zetékkel össze van kötve, úgyhogy a mérő­készülék a hőelemmel villamos kapcsolat­ban áll. 40 Az alábbiakban ezen compensáló elven alapuló kiviteli alakok vannak leírva. A compensálást vagy csak maguk a hőelem­nek vezetékei végzik el segéd vezetékek igénybevétele nélkül, vagy a hőelemnek 45 vezetékei segédvezetékekkel együtt, vagy pedig csakis segédvezetékek. A csatolt rajzokon az 1. ábra a thermo-ampermérő jelen egyik új kiviteli alakjának távlati nézete, a 50 2. és 3. ábra diagrammokat ábrázol, a 4—12. ábrák pedig különféle megváltoz­tatott kiviteli alakokat tüntetnek fel. Az 1. ábrán (1—1) a sarkok, amelyek­kel a (2) melegítő vezeték össze van kötve. 55 A (3) hőelem, amint látható, meleg végé­vel a (2) melegítőszalaggal áll thermikus érintkezésben. (8—8) csillámból vagy más alkalmas anyagból készült vékony szige­telő lemezkék. 60 A (3—3) vezetékek a sarkok fölött ha­ladnak el s azokat a sarkoktól a (8—8) le­mezkék villamosan szigetelik, míg ellen­ben ezek a vezetékek a sarkokkal a (7—7) szorítólemezkék útján thermikus kontak- 55 tusban állanak. A hőelemnek hideg (4—4) végei a sar­kok felett a levegőbe nyúlnak. Az (5—5) és a mérőkészülékhez futó (6—6) vezeté­kek ugyanabból az anyagból, célszerűen 70 rézből készülnek. A hőelemvezetékeknek (4—4) részei, valamint az (5—5) összekötő

Next

/
Thumbnails
Contents