94210. lajstromszámú szabadalom • Beállító szerkezet kilendíthető görgőkkel működő hajtóművek számára

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 942ÍO. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Beállító szerkezet kilendíthető görgőkkel működő hajtóművek számára. Erbaii Richárd mérnök Wien. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 9-ike. Ausztriai elsőbbsége 1925. évi szeptember hó 21-ike. Hajtóműveknél, melyeknél az erőt a hajtótengellyel összekötött futógyűrűről egy vagy gyakrabban több futógörgő viszi át egy a hajtandó tengellyel összekö-5 tött futógyűrűre, ismeretes az áttételi vi­szonyt azáltal módosítani, hogy azon körök átmérői módosíttatnak, melyeken a futó­görgők a futógyűrűket érintik. Ez a mó­dosítás a futógprgőknek oly tengelyek kö-10 rüli kilendítése által történik, melyek e görgők tengelyeit metszik és párhuzamo­sak a görgők ós futógyűrűk érintkezési pontjaiban fekvő tangensekkel. E célból a íutógyűrüket torusalakú profillal szer-15 kesztik. Minthogy a görgők az említett tangen­sekkel párhuzamos tengelyek körüli kilen­dítés ellenében igen tetemes ellenállást tá­masztanak, javaslatba hozták a beállítást 20 közvetett módon eszközölni, még pedig az­által, hogy a görgőt a futógyűrű és a görgő közti érintkezési pontokon átmenő tengely körül elforgatták, úgyhogy az érintkezési pontokban a görgőhöz húzott 25 tangensek már nem képezték a futógyűrűn lévő köröknek, hanem spirálisoknak tan­genseit. Iljr^elrendezésnél a- görgők) _aJ;or­gás iránya^ szerint, kifelé vagy befelé spi­rális pályákon mozognak, még pedig ad-30 dig, míg oly helyzetbe nem förgattatnak ismét vissza, melynél a görgőtangens egy­úttal tangense a futógyürű köreinek. Több görgő esetében azonban majdnem lehetet­len az összes görgőket ily módon ugyan-35 arra a futókörre hozni és ott megtartani, mert már igen kis szögek — kb. 2'—3' nagy­ságú szögek — a görgőtangens és a futó­körtangens között elegendőek arra, hogy a görgőnek spirálispályán való vándorlása, tO úgynevezett „húzása" bekövetkezzék. Ezen hátrány beszüntetésére bejelentő egy korábbi szabadalomban javaslatba hozta a görgőket a forgómozgásnak három szabad fokozatával golyós csapo­kon, még pedig legelőnyösebben szfárikus 45 golyós csapágyban ágyazni és a görgők stabilizálását azoknak giroszkopikus ha­tása és a szfárikus csapágy közreműkö­dése által biztosítani. Az ily ágyazás köny­nyű beállíthatóságot tesz lehetővé és nem 50 túlnagy szöghibák által nem szenved ká­ros befolyásoltatást, úgyhogy a „húzás" jelensége nem lép fel. Ezzel szemben azon­ban a görgőknek igen gyors beállításánál, különösen gyenge terhelés esetén, a gör- 55 gők stabilizálása nem mindig elegendő ahhoz, hogy a görgőknek az új mozgás­irányban való menesztése teljes biztonság­gal eléressék. A találmány tárgyát már most oly szer- 60 kezet képezi, mely a görgőknek tetszőlege­sen gyors beállítását a hajtómű terhelésé­től függetlenül teszi lehetővé. Ez a szer­kezet a forgómozgás három szabad fokoza­tával ágyazott görgőt hasonló módon ve- 65 zérli, mint egy szíjvilla a hajtószíjat. Mint kísérletekből kitűnt, a futógyűrűkön gör­dülő futógörgő bizonyos tekintetekben tényleg hasonlóan viselkedik, mint egy hajtószíj. Minden érintkezési ponthoz vi- 70 szonyítva ugyanis a görgőn egy „felfutó" es egy „lefutó" részt különböztetünk meg ós épúgy, mint a hajtószíj egy ennek fel­futó szárán ható villa segélyével igen könnyen, lefutó szárán ellenben majdnem 75 egyáltalában nem állítható el, a futógörgő is a felfutó részre ható villa mozgását való befolyásoltatás által semmiképen sem állítható el. A találmány szerint ennek megfelelően mindegyik görgő oly vezérlő 80

Next

/
Thumbnails
Contents