94200. lajstromszámú szabadalom • Nyomólégfék

Megjelent 11> .'?(). évi fe bruár hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94200. SZÁM. — Va/3. OSZTÁLY. Nyomólégfék. Anderberg Anders és Anderberg Erik Anders mérnökök Malmö. A bejelentés napja 1926. évi december hó 15-ike. A nyomólégfékeknek tudvalevőleg két főcsoportja van, nevezetesen: az úgy­nevezett egykamrásak, melyeknél a lég­nyomás a fékdugattyúnak csak egyik 5 oldalára hat és az úgynevezett kétkamrá­sak, melyeknél a fékdugattyú mindkét oldala légnyomás alatt áll és e két lég­nyomás különbsége hozza létre a fékező mozgást. 10 Mindkét csoportbeli nyomólégfékeknek jól isimert előnyei vannak, ámde hátrá­nyai is és hogy mindkét fajtájú nyomó­légféknek előnyeit hasznosítsák, e két faj­tájú féket egyetlen fékké egyesítették, [5 amikor is azonban nem kerülhették el, hogy hátrányaik is fellépjenek. Továbbá az ilyen egyesítés igen bonyolult mecha­nikai berendezések használatát tette szük­ségessé úgy ama rudazatot illetőleg, >0 mellyel a fékdugattyú mozgását a fék­tuskókra vitték át, mint ama vezérlő­készülékeket illetőleg, melyek ezen egye­sített fékek kezeléséhez szükségesek vol­tak. így pl. mindkét említett fajtájú fé­>5 ket külön-külön, minden egyes fékező­művelethez, teljes munkalökettel dolgoz­tatták és így a nagy nyomólégfoigyasztást nem kerülhették el, ami pedig a két­kamrás féknek a legfőbb hátránya. Azon­;0 kívül a fékdugattyúkat külön dugattyú­rudakra engedték hatni és hogy ekkor a kívánt együttműködést érhessek el, a du­gattyúk számái'a holt járást biztosítottak. A jelen találmány ezzel szemben olyan 5 nyomólégfékre vonatkozik, mely az is­mert egy- és kétkamrás nyomólégfékek előnyeit egyesíti magában anélkül, hogy ezeknek hátrányaival is bírna. A talál­mány tehát két fék egyesítését foglalja magában, melyek egyike egykamrás 40 nyomóilégfék vagy pedig elektromos fék lehet, míg a másik olyan javított két­kamrás nyomólégfék, melynél ez a javí­tás abban áll, hogy a fékdugattyú mind­két oldalán csak a fék meghúzásakor lép- 45 nek fel nyomások, míg egyébkor e du­gattyúnak csak egyik oldalán uralkodik nyomás. Az alább következő leírásban, az egyeszerűség kedvéért, feltettük, hogy az egyesítésnek először említett része egy- 50 kamrás nyomólégfék, ámbár ez, mint em­lítettük, más fajtájú fék vagy készülék is lehet. A találmánynak megfelelő egyesítésnél mindkét fék dugattyúja egy ós ugyan- 55 azon dugattyúrúdra vagy más effélére hat, ami által a dugattyúrúd mozgásai­nak a féktuskókra való átvitelére szol­gáló mechanikai készülékeknek tetemes mértékben egyszer űsbített alakját érjük 60 el. Továbbá a fékek itt egymásután mű­ködnek, úgyhogy az egykamrás fék vagy a vele egyenértékű egyéb S7.erkw.et csak a féktuskóknak a kerékabroncsokra való ráfektetés'ének munkáját végzi, mire a 65 javított kétkamrás fék jön működésbe és a tulajdonképeni fékezést (a fékek meg­húzását) eszközli. Ezzel nyomólég fékek­hez való egész új elvhez jutunk, ahol is a kevés nyomólevegőt fogyasztó egykamrás 70 fék a féktuskóknak a kerekekre fektetésé­hez s-zükséges, aránylag nagy mozgás létrehozására szolgál és a nyomólég­fogyasztás tekintetében nem gazdaságos kétkamrás féknek csak a szükséges fékező- 75 nyomást kell kifejtenie. Ez okból az egy-

Next

/
Thumbnails
Contents