94173. lajstromszámú szabadalom • Túlhevítőelrendezés fűtőcsöves kazánok számára

Megjelent 11>.'?(). évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94-173. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Túlhevítő elrendezés fűtőcsöves kazánok számára. Schmidt'sche Heissdampfg-esellschaft m. b. H. Cassel-Wilhelmshöhe. A bejelentés napja 1926. évi december hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi január hó 23-ika. ' A találmány tárgya túlhevítőelrende­zés fűtőcsöves kazánok, például hengeres hajókazánok számóra. A törekvés leg­újabban ugyanis az, hogy az üzemgőzt 5 igen magas hőmérsékletre, pl. 375°— 4Ü0°-ra és ezen felül hevítsük túl. A ren­des fűtőcsöves túlhevítőnél ez a szoká­sos átmérővel bíró fűtőcsövekkel nem ér­hető el, mivel ezen fűtőcsövek a tapasz-10 talat szerint 330°-nál magasabb túlheví­tést nem adnak, mivel a fűtőcsöveknek a vízzel érintkező nagy felülete által a kazáinvíznek túlsók meleg adatik le. Ha pedig az ily kazán túlhevítőjét úgyneve-15 zett lángcsöves túlhevítő gyanánt képez­zük ki, melynek kígyócsövei egy vagy több bő csőben vannak elrendezve, úgy a magasabb túlhevítés elérhetőségének vi­szonyai kedvezőbbek ugyan, ezen eset-20 ben azonban a kazánnak a víz által érin­tett elgőzölög tetőfelülete túlkicsiny, a tűzgázok kihasználása pedig kedvezőtlen lesz. A jelen találmány ezzel szemben a feladatot olymódon oldja meg igen elő-25 nyösen, hogy egy, a kazán fűtőcsöveiben elrendezett túlhevítő (fűtőcsöves túl­hevítő) és egy, a kazán egy vagy több bő csövében elrendezett túlhevítő (láng­csöves túlhevítő) egymás után van el-30 rendezve, beiktatva. A fűtőcsöves túl­hevítőben a túlhevítendő gőz előtúlheví­tést szenved, a lángcsöves túlhevítőben pedig ezen elő túlhevített gőznek a hő­mérséklete a kívánt végső hőmérsékletre 35 emeltetik. A lángcsöves- vagy utántúl­hevítőt emellett előnyösen a gőzkazán fütőcsőmezejéinek azon oldalán helyez­zük el, amely a fűtőcsövestúlhevítők túlhevített gőzszekrényéfői el van for­dítva azon célból, hogy a fűtőcsöves túl- 40 hevítő csövei a lángcsöves túlhevítőnek útjába ne álljanak. A fűtőcsöves és láng­csöves túlhevítőnek ezen egyesítései által egyrészt a kívánt magas túlhevítést ér­jük el, anélkül, hogy a kazán elgőzölög- 45 tető felületéből túlsókat veszítenénk, amennyiben a megtartott fűtőcsövek ele­gendő elgőzölögtetőfelületet, a szüksé­ges előtúlhevítéssel szolgáltatnak, a láng­csöves túlhevítő pedig bár egy csökken- 50 tett elgőzölögtetőfelülettel, ehelyett azon­ban, ugyanazon füstgázkeresztmetszetre számítva, a gőznek a kívánt magas hő­mérsékletre való utántúlhevítésére szol­gáló nagyobb és hatásosabb túlhevítő- 55 felülettel bír. A rajzon a találmány tárgyának egy példaképen vett foganatosítási alakja van feltüntetve; az 1. ábra egy, a találmány tárgyát ké- 60 pező túlhevítőelrendezéssel felszerelt hen­geres hajókazán elölnézete; a 2. ábra pedig függőleges hosszmetszete. Az (a) hengeres hajókazán a (b) fűtő­csövekkel és a fűtőcsőmező felső részé- 65 ben, a kazán mindkét oldalán, egy-egy bő (c) csatornával vagy csővel bír. A (b) fűtőcsövekben (d) tiilhevítőcsövek van­nak elrendezve, melyekhez a gőzt a ka­zánból az (e) csövön keresztül, a kazán 70 közepében elrendezett (f) nedvesgőzszek­rény útján vezetjük hozzá. A (d) túl­hevítőcsövekben előtúlhevített gőz a (g) gőzszekrénybe és ebből a (h) összekötő­csövek útján a bő (c) csövekben vagy 75 csatornákban elrendezett túlhevítőnek (i)

Next

/
Thumbnails
Contents