94151. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet járművek rugóinak az alvázkerettel szemben való rögzítésére

t Megjelent 11>.'?(). évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94151. SZÁM. — j^X/a. OSZTÁLY. Szerkezet járművek rugóinak az alvázkerettel szemben való rögzítésére. Köhler István gyáros Budapest. A bejelentés napja 1926. évi december hó 6-ika. Ismeretes többfajta oly jármű, ame­lyeknél szükség van arra, hogy az alváz ós a kerékpárok közötti rúgók hatását át­menetileg kiiktassuk, vagyis a jármű al 5 vázát a kerekekkel szemben rögzítsük, úgyhogy a rúgók rugalmassága ne érvé nyesülhessen. így van ez pl. oly rúgós járműveknél, amelyekre munka közben is a járművön maradó gépek, vagy készülé 10 kek vannak szerelve és melyeknek műkö­dési ideje alatt a jármű alvázát mereven ki kell támasztani. E célból eddigelé oly csavaros kitámasztást alkalmaztak, mely lényegileg a jármű alvázkeretére szerelt 15 és egy kézikerékkel ellátott csavarorsó ból áll, mely orsó a jármű tengelyére me rőleges irányban mozog. Az alváz kitá masztása céljából az orsót forgatva, azt mindaddig toljuk el, míg alsó támasztó 20 felületével az illető tengelyre, vagy a vele szemben álló rúgóköteg középrészére szo­rosan fel nem fekszik, miáltal a rúgó ki van iktatva és az alvázon támadó verti kális erők közvetlenül a kerékpár tenge 25 lyéra adódnak át. E szerkezet hátránya, hogy az orsó a jármű haladása közben a rázkódások kö vetkeztében önmagától is leereszkedhetik és az ellentámaszt elérve, a rúgót menet 10 közben kiiktatja, ami pedig meg nem en gedhető. E hátrány kiküszöbölése céljából a ta­lálmány értelmében a csavarorsó támfe lülete és az ellentámasz között a csavar-5 orsó tengelye irányából kiiktatható és ecélból elfordíthatóan elrendezett köz­benső támasztó elemet alkalmazunk. Mi­vel e támasztó elem az orsó és annak el­lentámassza között fekszik, maga az orsó e szerkezeteknél rövidebb mint az ismer 405 teknéi és pedig a támasz megfelelő mére tezése mellett oly rövid, hogy ha az orsót teljesen lebocsátjuk, akkor sem érheti el a lúgóköteget, vagy általában a rúgókat hordó keret bármely részét, ha a közbenső 4i> támasz ki van iktatva. A rúgók nem szándékolt rögzítése tehát az orsó süllye­dése következtében e szerkezetnél be nem következhetik. A találmány egy példakénti kiviteli 50-alakját a rajz mutatja, még pedig két egymásra merőleges hosszmetszetben. A 2. ábrában a csavarorsót elhagytuk. Az (1) rúgókötegre erősített (2) alap­lemez (3) szemeiben rögzített (9) csap kö 55-í'iil a (4) közbenső támasz elforgathatóan van ágyazva. A támasz belsejében axiá­lis irányú furattal, külső, az (5) csavar­orsó felé fordított végén pedig (6) kó­nikus furattal van ellátva. A belső hen- 60-geres furatban (7) rúgó terhelése alatt álló (8) golyó van elrendezve,-mely a raj­zolt helyzetben a (9) csap (10) kimetszó­sébe szorul és ezáltal a közbenső támaszt elfordulás ellen gyengén rögzíti. A (11) 65-alvázkeretre erősített (12) anyában for­gatható a (13) kézikerékkel ellátott lapos menetű (14) orsó, melynek alsó (15) kó nikus támfelülete a rajzolt, lebocsátott helyzetben a (4) közbenső támasz (6) kó- 70-nikus furatába illeszkedik. A felfekvő fe­lületek ily kónikus kiképzésével biztosít­juk az orsóban, mint általában az egész kitámasztó szerkezetben az axiális irányú erőátadást még arra az esetre is, ha a (2) 7f> alaplemez és vele a támasz, a rúgók fára­dása következtében, az orsóval szemben kis mértékben, oldalirányban eltolódnék-

Next

/
Thumbnails
Contents