94121. lajstromszámú szabadalom • A folyadékállás mérésére szolgáló cső, különösen tűzveszélyes folyadékokat tartalmazó tartályokhoz

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94121. SZÁM. — XVIH/d. OSZTÁLY. A folyadékállás mérésére szolgáló cső, különösen tűzveszélyes folyadékokat tartalmazó tartályokhoz. Muchka József mérnök, vezérigazgató Wien. A bejelentés napja 1926. évi november hó 18-ika. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi március hó 31-ike. A találmány tűzveszélyes folyadékokat tartalmazó tartályokkal kapcsolatban a fo­lyadékállás mérésére szolgáló csőre vonat­kozik, mely ezen mérést a tartály belse-5 jének a nyitott csővel szembeni biztosítása mellett teszi lehetővé. A találmány lényege abban van, hogy a mérőcsőnek és a tar­tálynak folyadéknélküli terei között cső­nyaláb vagy hasonló szerv segélyével biz-10 tosított, tehát lángátcsapódástól mentes összeköttetés van létesítve, ami a mérőcső belseje és a tartály közötti nyomáskiegyen­lítődést a tartály belsejének biztosítása mellett teszi lehetővé. 15 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakja van feltüntetve. (l)-gyel a tartályba lenyúló cső van je­lölve, mely a feltüntetett példa szerint 20 a (2) tartályba bevezetett külön (3) cső­részbe van becsavarva, mely a folyadék­szint fölött (4) tarsolyokkal van ellátva, melyek (5) nyílások^ révén a folyadékmen­tes csőtér és a folyadékmentes tartálytér 25 között közlekedést létesítenek. Ez a köz­lekedés kapilláris csövekből álló (6) cső­nyaláb vagy hasonló szerv segélyével van a lángok stb. átcsapódása ellenében biztosítva. A feltüntetett foganatosítási példában a S0 (4) tarsolyok az ezen a helyen hosszúkás keresztmetszettel kiképezett (7) csőrésmek (mely a 2. ábrán szakadozott vonalakkal van jelezve) két egymással szembenfekvő oldalán vannak alkalmazva. Magától érte-55 tődik azonban, hogy körülfutó tarsoly is képezhető ki, amelybe körülfutó (6) biz­tosíték van behelyezve. A (3) csőrész felső végén, csavarmene­tekkel van ellátva, melyek a zárócsavarral vagy hasonló elemmel lefödhető (8) kar- 40 mantyú felvételére szolgálnak, úgyhogy a zárócsavar kicsavarása után mérőrúd ve­zethető be a csőbe és így a tartályban lévő folyadékállása mérhető. Az (1) mérőcsőnek és a tartálynak belső 45 tere közötti biztosított összeköttetés állandó nyomáskiegyenlítődést tesz lehetővé, ami a mérőcsőben, valamint a tartályban azo­nos magasságú folyadékállást biztosít. Szabadalmi igények: 50 2. 1. Folyadékállás mérésére szolgáló cső, különösen tűzveszélyes f olyadékokat tar­talmazó tartályokhoz, jellemezve a fo­lyadéktartálynak folyadéknélküli teré­vel való (csőnyaláb stb. révén) biztosi- 55 tott összeköttetés által. Az 1. igényben védett mérőcső fogana­tosítási alakja, jellemezve a csövön ki­képezett, a biztosítékot (csőnyalábot stb.) tartalmazó tarsolyok által. 60 3. Az 1. és 2. igénypontban védett mérő­cső foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a tarsolyos csőrész hosz­szúkás keresztmetszettel van kiképezve, melynek két egymással szembenfekvő 65 oldalán vannak a tarsolyok. 4. Az 1—3. igényekben védett mérő­cső foganatosítási alakja, jellemezve a tarsolyokkal ellátott csőrészt alkotó külön (3) cső darab által, melybe meg- 70 felelő hosszúságú (1) csőrész van be­helyezve, célszerűen becsavarva. 1 rajzlap melléklettel. Pallus nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents