94083. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványi olajoknak és ezek párlatainak finomítására

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94083. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. ' Eljárás ásványi olajoknak és ezek párlatainak finomítására. The Burmah Oil Company Limited cég Glasgow. Pótszabadalom a 92304. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1926. évi november hó 2-ika. Angolországi elsőbbsége 1926. évi január hó 25-ike. A 92304. számú szabadalomban eljárás van védve ásványi olajoknak vagy ezek párlatainak finomítására, amely abban áll, hogy az olajat 5—15% vizet tartal -5 mazó egyértékű fenollal vagy egyértékű fenolok elegy év el kezeljük és azután az ásványi olajat elkülönítjük és mossuk. Az említett szabadalomban továbbá en­nek az eljárásnak különböző foganatos! 0 tási módjai ós a fenol regenerálására szol gáló eljárások vannak védve. A pótszabadalom tárgya ezen eljárások­nak további kiképzése. A t ör zsszaba d alom szerinti eljárás .5 alapja az, hogy a főképen a paraffin­sorozatba tartozó szénhidrogénekből álló ásványolaj nem elegyedik fenollal körül­belül 60° C alatti hőmérsékleteken és hogy ha az ilyen olajat egyenlő (vagy >0 kisebb vagy nagyobb) mennyiségű fenol­lal összerázzuk ós azután (60° C hőmérsék­leten alul) pihenni hagyjuk, a folyadékok két rétegre válnak szét, még pedig a fenő] a fenékre száll és magával viszi azoknak >5 az aromás és telítetlen szénhidrogéneknek nagyobb részét, amelyeket a kezelt ásványolaj tartalmazott. A feintemlített körülmények között a fenolréteg is tartalmaz bizonyos arány­jO han oldott paraffineket és nafténeket és ezeknek a szénhidrogéneknek az aromás és telítetlen szénhidrogénekhez való menyi nyiségaránya a használt fenolban jelen­levő vízi százalékos mennyiségétől függ. 55 Minél nagyobb a fenolban, levő víz száza­léka. annnál szegényebb lesz a kivonat paraffinekben és nefténekben és annál gazdagabb aromás és telítetlen szénhid­rogénekben. Első meggondolásra úgy lát­szik, hogy ha az eredeti fenolban elég ma- K) gas a víztartalom százalékos mennyisége, a paraffin ós naftének abszorpciója meg­akadályozható volna és a fenol csak az aromás és telítetlen szénhidrogéneket fogná kioldani. Bizonyos határok között 45 ez így is van, azonban úgy talált uk, hogy a nagyszázaléko® víztartalmú fenol által valamely ásványolajból abszorbeált ösz­szes szénhidrogének mennyisége igen ki­csiny, úgyhogy az ilyen fenol tényleges 50 rafflüáló hatása az ásványolajra jelenték­telen. Ügy találtuk, hogy jobb eredményt erünk el, ha a tisztítandó ásványolajat csak 5—10% vizet tartalmazó fenollal ke­zeljük, a fenolréteget azután elkülönítjük 55 és ehhez az elkülönített réteghez 10—20% vizet adunk. Ilyen körülmények között a használt fenol leadja az abszorbeált pa­taffinek és naftének nagyabb részét és visszatartja az aromás és telítetlen szén- 60 hidrogéneket. A törzsszabadalomban ismertettük, hogy a közönséges ásványolajból extrahált szénhidrogéneket tartalmazó fenol ezen szénhidrogénektől vízbein való feloldás 65 útján megszabadítható. Ila az ilyen fenolt nagy mennyiségű (pl. 2—20 térfogat) víz­zel összerázunk, annak egy részét a víz feloldja. Azt találtuk, hogy az így ki­oldott fenol mennyisége a keverés hőmér- 70 sékletétől és a használt víz mennyiség­arányától függ. Minél nagyobb az. egyik vagy a másik, vagy .mindkettő, annál na­gyobb része a fenolnak fog kioldódni és az így vízzel kioldott fenol lényegében 75 szénhidrogénektől mentes. így tehát meg­felelő mennyiségű vizet megfelelő hőmér­sékleten alkalmazva, a fenolt qua.ntitati ve

Next

/
Thumbnails
Contents