94082. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gyantaoldatoknak közvetlenűl hideg úton való előállítására

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94082. SZÁM. •— IV/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gyantaoldatoknak közvetlenül, hideg úton való előállítására. La Société d'Exploitation de Brevets et Procédés P. N. Lyon, mint Société les Papeteries Navare lyoni cég" jog-utóda. A bejelentés napja 1927. évi február hó 1-je- Németországi elsőbbsége 1926. évi április hó 10-ike. A találmány tárgya eljárás és berende­zés, mely lehetővé teszi közvetlenül, hi­deg úton oly gyantaoldatoknak az előállí­tását, melyek főleg papirosok és kéreg-5 papirosok enyvezéséhez, általában azonban minden olyan esetben használhatók, ahol gyantasuspensiók vagy enyvtejek (lait de collá) nyernek alkalmazást, melyeket elő­zőleg egy alkalikus szappan közvetítésé-0 vei nyertünk; megemlítjük, például, más iparok között a színes lakk- és a színes festékanyag gyártást. A találmány tárgyát képező eljárás lé­nyeges jellemzője a közbenső «szappan» .5 fázis alkalmazásának elhagyásában áll és pedig vagy a) azáltal, hogy a gyantára egy hideg nátronoldatot hagyunk közvetlenül rea­gálni; tO b) azáltal, hogy porrá tört gyantát al­kalmas mennyiségű marónátronnal benső­leg keverünk. c) Hideg nátronoldatnak gyantára való keresztülvezetéséből eredő reakció által tet­:5 szésszerinti enyvtejhez hasonló gyantasus­pensiót vagy a gyantasavas nátron átlátszó, tiszta oldatát nyerhetjük, melyek egy ke­vés, fölöslegben levő, szabad nátriumot tar­talmaznak. 10 A reakció, hideg úton, kielégítő teljesít­ménnyel, csak gyenge, azaz literenként 10 g marónátronnál alacsonyabb nátrium­koncentrációk számára lehetséges. A gyantának ezen eljárás szerint való :5 feloldásának megvalósítása céljából előnyö­sen a csatolt rajzon példaképen feltün­tetett berendezést használhatjuk. Az 1. ábra a berendezésnek az a—b vonal szerint vett metszete. A 2. ábra felülről való nézete. 40 A nátronoldatot egymásután a porrá tőrt gyantával megtöltött függőleges (A) osz­lopokon keresztül vezetjük, melyek száma, átmérője és magassága a nyerendő oldat­mennyiség szerint változtatható. 4> Ilymódon, egy átlátszó, tiszta, literen­ként állandó gyantatartalommal bíró olda­tot állítunk elő. Minthogy a gyantatartal­mat a beállított teljesítmény szerint változ­tatjuk és pedig tetszésszerint, a készüléket 50 nátronoldattal egy oly berendezés, pl. egy (B) szivattyú által fogjuk táplálni, mely mindenkor állandó teljesítményt biztosít. A (B) szivattyú a nátronoldatot a (D) túlfolyatóval bíró (C) kádba szállítja, ahon- 55 íian az az oszlopokba és végül a gyanta­oldat felraktározására szolgáló (E) tar­tályba áramlik. Külön gondoskodás történhet arról, hogy a nátronoldat hozzávezetése önműködően no megállíttassék, midőn az (E) felraktározó­tartály megtelt. b) Ugyanazon célt, vagyis a rendes enyv­tejhez hasonló gyantasuspensióknak a «szappan» fázis megkerülése mellett való 65 előállítását elérhetjük még azáltal is, hogy előzőleg együttesen alkalmas arányban (kb. 14 g marónátron 100 g gyantára) porrá tört marónátron és gyanta keverékét alkal­mas módon, a szükséges vízmennyiséggel, 70 kavarjuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás gyantaoldatoknak közvetlenül, hideg úton való előállítására, jellemezve azáltal, hogy megfelelő nagyságú dara- 75

Next

/
Thumbnails
Contents