94079. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló különösen szabadon elrendezett nyomóvezetékekkel

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYJ ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94079. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Kapcsoló különösen szabadon elrendezett nyomóvezatékekhez. Siemens-Schuckert-Werke G. m b. H. Berlin-Siemeiisstadt. A bejelentés napja 1926. évi október hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1925. évi október hó 7-ike. A találmány nyomóvezetékekhez, külö­nösen tömlőkhöz vagy szabadon elrende­zett csövekhez készült kapcsolóra vonat­kozik és különösen permetező berendezé-i sekben alkalmazható előnyösen. A kap­csoló egyszerű, teljesen tömítve zár és egyetlen fogással nyitható, illetőleg zár­ható. A találmány értelmében az egyik kapcsolófelet radiális irányban kapcsoljuk i be a másikba. A tömítést a kapcsoló bel­sejében uralkodó nyomás azáltal létesíti, hogy az egyik kapcsolófélben lévő tömítő­gyűrűt a bekapcsolt másik fél egyik felü­letéhez szorítja. A rajzok a találmány egy példaként! kiviteli alakját mutatják és pedig az 1. ábra az új kapcsoló egy hosszmetsze­tét, a > 2. ábra az egyik kapcsolófél előnéze-i tét, a 3. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala menti metszetét. (1) és (2) az egymással kapcsolandó csö­vek, amelyeknek végein vannak az egyes kapcsolófelek elrendezve. Az (1) cső vé­gén van megerősítve a (3) kapcsolófél, amely a (4) tömítőgyűrűt foglalja magá­ban. Az (1) kapcsolófélen, a (4) tömítő­gyűrűvel szemben, de attól egy bizonyos távolságban és azzal parallel U-alakú (5) kapcsolókarima van elrendezve, amely belső oldalán U-alakúan ki van mélyítve. E kimélyítésbe akasztjuk be a (7) ellen­kapcsolón lévő (8) karimát radiális irány­ban, úgyhogy a karima a tömítőgyűrűre felfekszik. Ha a vezeték nyomás alatt áll, akkor a nyomás a (4) tömítőgyűrűt a (8) kapcsolókarimára szorítja oly erővel, hogy ezáltal biztos tömítés létesül. Minél na­gyobb a nyomás, annál szorosabb a fel- 40 fekvés. A kapcsolófelek mindegyike a csövön való megerősítés céljából kengyelalakúan van kiképezve. Mindegyik kapcsolófélen két (9) orr van kiképezve, amelyeket egymás- 45 tói a (10) hasíték választ el és amelyek (11) csavarok segélyével húzhatók össze. Hogy a kapcsolófeleket a csővégekkel szem­ben tömítsük, belső felületükön (12) ki­metszésekkel vannak ellátva, amelyekben 50 (13) tömítőgyűrűk foglalnak helyet. Eze­ket a tömítőgyűrűket a belső nyomás a cső és a kapcsolófelek belső felületéhez szorítja és ily módon tökéletes tömítés létesül. 55 Az új kapcsoló a kapcsolófelek egy­másba való beakasztása által már teljesen zárva van, jól tömít és az összekötött csö­vek tetszőleges szög alatti elhajlását lehe­tővé teszi, mert a (4) gyűrűnek a (3) 60 kapcsolófélben bizonyos mértékű játéka van, úgyhogy a gyűrű előre és hátra is elmozdulhat. Szabadon elrendezett cső­vezetékek esetén, mint aminőket pl. per­metező berendezéseknél használunk, csak 65 az egyik csövet támasztjuk alá, úgyhogy a másik csővég súlyával a másik kapcsoló­félre nehezedik (1. ábra). Az (1) csövön a (14) gyűrű segélyével a (15) támasz van megerősítve, amely az (1) csövet 70 hordja. A (2) cső terhe, amely cső fel nem tüntetett végén ugyancsak egy támasszal van ellátva, ez esetben részben a (3) kap­csolófélre nehezedik. Szabadalmi igények: 75 1. Kapcsoló, különösen szabadon elfekte­tett nyomóvezetékekhez, azáltal jellé-

Next

/
Thumbnails
Contents