94072. lajstromszámú szabadalom • Idomfémből készült ablakkeret

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94072. SZÁM. — V/'b. OSZTÁLY. Idomfémből készült ablakkeret. Kovács János műszaki tisztviselő Budapest. A 'bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 25-ike. A találmány tárgya idomfémből készült ablakkeret, illetve ablak, különösen vasúti kocsik számára. A találmány révén az ablakkeret, illetve ablak előállítása egv-5 szerűbbé és gazdaságosabbá válik, ezen­kívül az üvegtábla behelyezése, illetve a törött üvegtábla kicserélése gyorsan és kényelmesen végezhető el. A találmány tárgyát tevő ablakkeret 10 keretléoei az illesztési helyen horonnyal vagy kivágással vannak ellátva, amely a keretléceket egymással összekötő sarok­lemez felvételére szolgál. A saroklemez tet­szőleges módon, például szegecselés, for-15 rasztás útján egyesíthető a hozzátartozó két keretléccel. A találmány értelmében továbbá a sa­roklemezek a keretlécekből kiállanak és kiálló szélük függélyes síkban le- és fel-20 húzható ablakoknál egyrészt az ablak fel­függesztésére való huzal szabad végének lehorgonyzására, illetve annak keresztül­vezetésére, másrészt az ablak vezetékével együtt működő csúszó felület gyanánt van Í5 kiképezve. Megjegyzendő, hogy forgási csa­pok körül elforgatható ablakoknál a sa­roklemezek a forgási csap felvételére al­kalmas hüvely gyanánt is képezhetők ki. Ily módon az említett célokra az eddig $0 használatos külön alkatrészek feleslegessé válnak. További jellemző sajátsága a találmány tárgyát tevő ablakkeretnek, hogy a keret­lécek harántmetszeti méretei meg vannak $5 növelve, hogy a kereten az üvegtáblának •helyzetében való biztosítására szorító­léceket helyezhetünk el. Ezen szerkezeti ki­képzés folytán az üvegtábla gyorsan és kényelmesen törés veszélye nélkül helyez­t0 hető a keretbe. Hogy a szorító lécekhez az ablak le- és felhúzására szolgáló fogantyúnál is aka­dálytalanul hozzáférhessünk, a fogantyú azon része, amely a szorítóléc előtt fek­szik, ki van hajlítva, miáltal a szorítóléc 45 és a fogantyú között kellő szabad köz kép­ződik. A mellékelt rajzon a találmány értel­mében kiképezett, idomfémből készített és vasúti kocsik számára való ablakkeret egy 50 kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. A keretet képező (1) oldallécek, például sarokvágás útján összeillesztett végeiben (2) hornyok vannak kiképezve, amelyek a 55 (3) összekötő saroklemezek felvételére szol­gálnak. Amint a rajzból látható a (2) hornyok és a (3) saroklemezek előnyösen olyan egybevágó vagy hasonló derékszögű háromszögek alakjában vannak kiképezve, 60 amelyeknél a derékszögből az átfogóra bo­csátott magasság az oldallécek illesztési élének hosszával közel egyenlő és ennek irányában fekszik. A (2) hornyok a 3. ábra szerint az (1) keretléoek illesztési 65 helyén a vastagsági oldal közepén van­nak kiképezve, úgyhogy a (3) saroklemez egyszerű módon helyezhető be, mimellett önmagától jut a kellő helyzetbe. A (3) saroklemezek az (1) oldallécekkel szege- 70 cseles és forrasztás útján vannak egyesítve. A (3) saroklemez oldalszéle a (2) horony­ból kiáll és előnyösen szögletes kereszt­metszetű (4) hüvellyé van alakítva, amely­nek (5) ürege a (6) felfüggesztő huzal 75 szabad végének lehorgonyzására szolgál. A (4) hüvely külső oldallapja (7) csúszó felület gyanánt van kiképezve, amely a szokásos ablakvezető horonyba kerül. Az üvegtáblának az előzőkben ismerte- 80

Next

/
Thumbnails
Contents