94066. lajstromszámú szabadalom • Tolómérték főleg tizedes és százados mérlegek készítéséhez és javításához

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94066. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. Tolómérték főleg tizedes és százados mérlegek készítéséhez és javításához. Fölczein Fülöp mérlegrkészítő segéd Budapest. A bejelentés napja 1925. évi november hó 6-ika. A találmány tárgya tolómérték, mely különleges kiképzésénél fogva tizedes és százados mérlegeknél az ú. n. kések egy­mástól való távolságának pontos megálla-5 pítására, valamint a mérlegkarok és ru­dazatok hosszának ellenőrzésére alkalmas. A találmánybeü tolómérték használható azonkívül oly hibák megállapítására és megszüntetésére is, melyek a késélek hely-10 telen elrendezéséből adódnak. A találmány tárgyát tevő tolómérték egy példaképem foganatosítási alakját a mel­lékelt rajz 1. ábrája oldalnézetben tünteti fel, míg a 15 2. ábra a tolómértékuek szárrészét, a 3. ábra pedig az ezen eltolható pofát ugyancsak oldalnézetben láttatja. A gyakorlatban használatos tolómérté­kek módjára kiképezett, az (a) fejjel egy 20 darabot alkotó és ismert módon hossz­beosztással ellátott (b) száron a nonius­beosztással ellátott (c) pofa eltolható és (d) csavar segélyével rögzíthető. Az (a) fejnek mindkét oldalában jelen találmány 25 értelmében ékkeresztmetszetű, hosszanti (e) horony van kiképezve, melybe mérés al­kalmával a vizsgálandó egyik kés éle ke­rül. A másik vizsgálandó késélnek amattól való távolságának lemérésére a (b) száron 30 elcsúsztatható (c) pofában becsavarolás út­ján megerősített (f) és (g) csúcsok szol­gálnak. Azáltal, hogy mérés alkalmával az egyik késéi az (e) horonyba Delefek.­szik, sőt az (a) fej mérés közben a kés-35 élen az eltávolodás vagy helytelen felfek­tetés legkisebb veszélye nélkül az él men­tén elmozgatható, a mérés gyors keresztül­vitele és pontossága biztosíttatik. Az elcsúsztatható (c) pofán még egy (h) csúcs is van elrendezve, mely a (b) szárral 40 párhuzamos és a (c) pofa megfelelő fu­ratában beállítás után (i) csavar segélyé­vel rögzíthető. A (h) csúcs arra szolgál, hogy ha két késélnek egymástól való tá­volsága megváltoztatandó, akkor a (c) pofa 45 eltolásával a (h) csúcsot az (e) horonytól a megváltoztatandó, illetve kívánt távol­ságra állítjuk be. Ezt követőleg az (e) hornyot az egyik késélre helyezzük, míg a (h) csúccsal, mely kemény acélból ké- 50 szül, a másik kést megkarcoljuk és így megjelöljük azt a vonalat, melyre a kés­élnek kerülnie kell, hogy a karviszonyok helyesek legyenek. A (h) csúccsal szemben az (a) fejben ha- 55 sonló módon egy (k) csúcs van beállít­hatóan elrendezve, mely (m) csavar segé­lyével rögzíthető. A (h) és (k) csúcsok együttesen arra szolgálnak, hogy általuk a kések bekarcolhatok legyenek abban az 60 esetben, midőn a késélnek csak kis mérvű eltolásáról van szó és ami ismert módon leköszörülés útján történik. Szabadalmi igények: 1. Tolómérték főleg tizedes és százados 65 mérlegek készítéséhez és javításához, jellemezve azáltal, hogy a tolómérték szárával összefüggő (a) fej mindkét ol­dalában a késéi felvételére szolgáló, ék­keresztmetszetű, hosszanti (e) horony 70 van kiképezve, a száron eltolható (c) pofában pedig a lemérendő távolság meg­állapítására szolgáló (f, g) csúcsok van­nak megerősítve. 2. Az 1. igénypontban védett tolómérték 75

Next

/
Thumbnails
Contents