94042. lajstromszámú szabadalom • Fékvezérlő berendezés

Megjelent 1930. évi február lió 15-én. MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91 (> i'í. SZÁM. V/b. OSZTÁLY. Fékvezérlő berendezés. Compagnie Internationale des Freins Automatiques Société Anonyme Liége. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 7-ike. Belgiumi elsőbbsége 1925. évi szeptember hó 10-ike. A találmány tárgyát alkotó fékvezérlő berendezés célja elsősorban, hogy a fékek lazítása alatt, a féktuskóknak a jármű kerekeitől való állandó pontosan megha-5 tározott távolságát biztosítsa. Az új fék­vezérlő berendezés emellett a féktuskók és a kerekek közötti távolságnak ezen tá­volsági értékig való önműködő növelését teszi lehetővé, ha a távolság bármely ok-0 ból ezen érték alá csökkent. A találmány különösen oly fékberende­zésekre vonatkozik, melyeknél a rudazat­tal összekötött dugattyú a nyomófolyadé­kot tartalmazó tartállyal közlekedő hen-5 gerben mozog. Ezt a folyadékot, a találmány szerint, a tartályba mindaddig visszaszállíthatjuk, amíg a fékezést előidéző hajtószerv nem futotta be a féktuskók ós a kerekek kö­ti zötti távolságnak megfelelő löketet, míg az esetleg visszaszállított folyadék a fék­nek lazítási lökete alatt nem áramolhat ki a tartályból. A folyadék visszaszállítását lehetővé 5 tevő szelep vagy a fékrudazattal össze­kötött dugattyú elmozgása előtt, vagy pe­dig annak elmozgásakor nyitható és ezt a nyitást oly elektromos vagy mecha­nikai közbeiktatott szerv idézheti elő, 1 mely ezt a szelepet a fékezőszervnek a fékezés értelmében való elcsúszásánál nyitja és a lazítási löket alatt nem befo­lyásolja. A tartályba szolgáló visszafolyó vezetéket uraló egyetlen szelep két sze-5 leppel is helyettesíthető, melynek egyikét a fékezőszerven elrendezett elem vezéri i, míg a másik önműködő, tartály felé nyíló szelep gyanánt kiképezve. Ha a féktuskók és a kerekek közötti tá­volság a normális távolságnál nagyobb, 40 akkor az ismertetett berendezés a talál­mány szerint vezérelt szeleppel kapcsol­ható össze, melyet a fékezőszerven elren­dezett elem mozgat és mely a visszafolyó vezeték oly elágazásában van elrendezve, 45 mely az elsőnek említett két szelepet a körfolyamatból kiiktatja. Ennek az elren­dezésnek célja, hogy a nyomótartálynak a fékrudazathoz csatlakozó dugattyú hen­gerével való összeköttetését a másik két 50 szelep útján létesített összeköttetés végén vagy közvetlen ez után létesítse. A rajz, 1—4. ábrái a találmány szerinti fékvezérlő berendezésnek több kiviteli példáját tüntetik fel. Az 55 1. ábra egyetlenegy, elektromosan vezé­relt visszaszállító szeleppel ellátott elren­dezés vázlatos képe. A 2. ábra az 1. ábra szerinti elrendezés változata, mechanikailag vezérelt szelep- 60 pel. A 3—4. ábrák az új fékvezérlő berende­zésnek két további kiviteli alakját szem­léltetik, ahol is több szelep létesíti a nyomótartállyal való összeköttetést. 65 Az 1. ábra szerinti kivitelnél a fékruda­zatot a helytálló (2) csap körül lengethető (1) emelő ábrázolja, mely a (4) kerékhez szorítandó (3) féktuskót hordja és mely az (5) dugattyú rúdjával csuklósan van 70 összekötve. A (6) hengerben mozgó (5) dugattyút a fék megeresztésénél a (7) spirálrúgó vezeti a rajzban feltüntetett, normális helyzetébe. A (6) hengert a (8) differenciáldugattyú (a) része zárja el, 75 melynek nagyobb átmérőjű (b) része, fé­kezéskor, valamely nyomóközeg hatása alatt ál, mely nyomóközeg az egész (8)

Next

/
Thumbnails
Contents