94037. lajstromszámú szabadalom • Erősítőberendezés rádiócélokra

Megjelent 193Q. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JEHmK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94037. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Erősítőberendezés rádiócélokra. Telefongyár Részvénytársaság- Budapest. A bejelentés napja 1926. évi augusztus hó 10-ike. Nagy frekvenciájú (20.000-től felfelé) áramoknál elektroncsövekkel való erősíté­sénél az egyes elektroncsövek között csat­lakoztató elemekül legjobban a lehangolt ti ansíormátorok váltak be. Több lépcsős erősítésre eddig a rádiótechnikában az ehhez szükséges csatlakoztató elemeket többnyire közös készletté egyesítették és pedig az egyes csatlakoztató elemeket egymásra való kölcsönös behatásoknak megakadályozása céljából több részre osztott fémtokba, egymástól árnyékoltan elválasztva építették be. Amatőr célokra ezen erősítő készletek (a kereskedésben „supperformer", „tropa former" stb. név alatt vannak forgalomban) nem kielégí­tők, mivel az egyes csatlakoztató elemek és elektroncsövek, valamint a telep kö­zötti összeköttetéseket az amatőrnek ma­gának kell elkészítenie és ezen összekötő vezetékeknek kívül a készleten való szak­szerűtlen alkalmazása induktív és kapa­citásos behatás folytán az erősítőberende­zésre káros sőt sokszor ennek működését teljesen le is rontja. Ezen hátrányoknak megszüntetésére szolgál a találmány tárgyát képező be­rendezés, melynek lényege abban áll, hogy az egymástól árnyékoltan elválasz­tott csatlakoztató elemekkel együtt az elektroncsöveknek lámpaalzatjai és a csatlakoztató elemek és elektroncsövek, valamint telep közötti összekötő vezeté­kek, úgyszintén a fűtőellenállások is egy rekeszekre osztott közös fémtokba van­nak beépítve, melyen kívülről csak az in­dikátornak és a telepnek, valamint a hall­gatóknak hozzákapcsolására szolgáló szo­rítók hozzáférhetők. A csatolt rajz a találmány tárgyának 40 példakénti kiviteli alakját tünteti fel vázlatosan alulnézetben, ha a szekrény­nek fenéklapját eltávolítva képzeljük. A fémes (1) szekrényben és pedig ennek a fémes (2) válaszfalak által egymástól 45 arnyékoltan elválasztott (3) rekeszekben a lehangolt (4) transformátorok és az (5) lámpaalzatok vannak megerősítve. A transformátorokat és lámpaalzatokat cél­szerűen, mint a rajzban feltüntetett ki- 50 viteli alaknál látható, a szekrényen eset­leg levehetően alkalmazott (6) fedélre erősítjük meg. A (4) transformátor és (5) lámpaalzatok közötti, valamint a telep­hez és a hallgatókhoz kapcsolandó összes 55 vezetékek is a szekrényben vannak elren­dezve és így azoknak sem elrendezése, sem kapcsolása, sem mérete nem változ­tatható. A lámpaalzatoknál a (6) fedél a lám- 60 páknak dugókontaktusai részére át van fúrva. A szekrény fedelén felül vagyis kívül­ről az indikátornak hozzákapcsolására a (7, 8) helyeken, a telepnek hozzákapcso- 65 lására és pedig az előfeszültség részére a (9) helyen, a fűtőáram részére a (10, 11) helyen, az anódafesziiltség részére a (12) helyen és a telefon részére a (13, 14) he­lyen vannak szorítók, vagy más kapcso- 70 lók alkalmazva. A (15) fűtőellenállás ugyancsak a szek­rényen belül van alkalmazva. Az ily módon egységes készletté egyesí­tett erősítőnek használata föltétlenül 75 megbízható és főleg rendkívül egyszerű, mert csak a föltétlenül szükséges kapcso-

Next

/
Thumbnails
Contents