92999. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a felfúvás folytán szembetünőbben mutatkozó mintázásokkal bíró gummijátékszerek előállítására

Megjelent 193Q. évi április hó 1-én. ' MAGYAR KIRÁLYI jHHK SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92999. SZÁM. — Xl/b. (Vl/d.) OSZTÁLY. Eljárás a felfúvás folytán szembetűnőbben mutatkozó mintázásokkal bíró gumijátékszerek előállítására. „Vulkán" Gumiwarenfabrik Weiss & Baessler A.-G. Leipzigr-Lindenau. A bejelentés napja 1926. évi junius hó 18-ika. A találmány eljárásra vonatkozik a fel- vázlatosan és példaképén szemlélteti.. Az fúvás folytán szembetűnőbben mutatkozó 1. és 2. ábrán oly gumilemez látható, mely mintázásokkal bíró gumijátékszerek elő- a tágított (2) hellyel, a gyengített (3) íO állítására, kiterjed továbbá a találmány hellyel és a (lemezke felragasztása által) 5 az ily mintázásokkal ellátott játékszerekre vastagított (4) hellyel van ellátva. Az 1. is. Oly felfújható gumijátékszerekről ábra a gumidarabot fel nem fúvott, a 2. van szó, melyek két vagy több részből ábra pedig felfúvás által kifeszített álla­gumilemezekből vannak összeragasztva, potában mutatja. Mint a 2. ábrán lát- 45 Ismeretes ezen játékszerek oly módon való ható, a felfúvás folytán a (2) és (3) helyek 10 kiképzése, hogy a játékszer a felfúvás jobban lépnek előtérbe, míg a (4) hely be­folytán szembetűnőbben előtérbe lépő ala- süpped. Emellett a (2) és a (4) helyeken kot vesz fel. A találmány szerinti eljárás levő mintázás a felfúvás folytán nem nö­értelmében az ilyenfajta kiképzést egé- vekedik meg, a (3) helyen levő mintázás 50 szen különleges módon állítjuk elő. Ha ellenben megnövekedik. A 3. és 4. ábrán 15 ugyanis a gumilemezt a vulkanizálás előtt egy gyengített (3) hellyel ellátott gömb bizonyos helyeken tágítjuk vagy erősbít- van feltüntetve, amelyen a fel nem fú­jük, úgy ezen helyek a játékszer felfúvása vott állapotban (3. ábra) a gyengített (3) alkalmával jobban fognak előtérbe lépni, hely csak kis mértékben, a felfúvott álla- 55 amiáltal a játékszernek sajátságos meg- pótban pedig (4. ábra) jelentékenyen na-20 jelenési formát kölcsönöznek. A tágítás gyobb mértékben lép előtérbe. A fel­vagy erősbítés helyett a játékszer egyes fúvásra szolgáló (6) tömlő a (7) szorítóval helyein a gumit gyengébbre is méretez- van ellátva. Az 5. és 6. ábrán egy tréfás hetjük; ezen helyek azután a felfúvás al- játékbaba látható, mely (8)-cal van je- 60 kalmával nagyobb mértékben fognak ki- lölve ós (az orrán és nyakrészén) a(2) tágí-25 tágulni és jobban fognak előtérbe lépni, tott helyekkel, továbbá (a pofarészeken Az ilyenféle gyengítések azonban gyakor- és a gombokon) a vastagított (4) helyek­latilag kevésbbé jönnek tekintetbe. A tá- kel van ellátva. gításokat, erősbítéseket vagy gyengítése- Az új gumi játékszerek egyébként tet- 65 ket tetszőleges kombinációban, vagyis szőleges, felfújható gumijátékszereknél 30 ezen műveletek közül egyidejűleg mind- önmagában véve ismert módon képezhe­hármat vagy csak kettőt vagy pedig csak tők ki vagy szerelhetők fel, így pl. ezen egyet alkalmazhatunk a gumilemezeken játékszerek emberi alakok, állatok vagy és ilyen módon az ily lemezek segélyével tetszőleges tárgyak gyanánt képezhetők 70 előállított játékszerekkel egészen sajátsá- ki, továbbá tömlőtoldatokkal, szelepekkel, 35 gos hatásokat érhetünk el. hang létesítésére szolgáló berendezések-Az 1—4. ábra az ismertetett eljárást és kel, terhelésekkel, felállításra szolgáló az ennek segélyével előállított termékeket talpakkal láthatók el, ezenkívül befesthe-

Next

/
Thumbnails
Contents