92982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sodtott vezetők előállítására, melyeknek keresztmetszte a körtől eltérő

Megjelent 193Q. évi április hó 1-én. ' MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92982. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés sodrott vezetők előállítására, amelyeknek keresztmetszete a körtől eltérő. Siemens-Sehuckert-Werke G. m. b. H. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1926. évi január hó 14-ike. Villamos gépek és készülékekben alkal­mazandó oly vezetőket, amelyek örvény­áramok elkerülése céljából összesodrott elemi vezetőkből állanak, az esetben, ha j az elemi vezetők körkeresztmetszetűek, ily sodrott vezetők előállítására alkalmas, is­mert gépen mint üreges vezetőt állítha­tunk elő, amelyet azután lapos vezetővé préselhetünk össze. Ha azonban az elemi 3 vezető nem kör, hanem pl. négyszögke­resztmetszetű, úgy ezen elemi vezetők az összvezető keresztmetszetét nem töltik ki hézagmentesen. A találmány lehetővé teszi, hogy a kör-5 tői eltérő keresztmetszetű elemi vezetők­ből a körtől eltérő keresztmetszetű oly összvezetőt állítsunk elő, amelynek kereszt­metszetét az elemi vezetők jól kitöltik. Ezt a feladatot azáltal old juk meg, hogy 3 az elemi vezetőket sodrás közben akként vezetjük, hogy a vezető keresztmetszeti idomának oldalélei egymással párhuza­mosak maradnak. E célból az elemi veze­tőket célszerűen egy lapos tövis köré csé-3 véljük, amelyet a csévélés befejezte után eltávolítunk. Egy megfelelő erősségű szi­getelőtest behelyezése után a vezetőt össze­préseljük. A vezető előállításának módja a rajzból látható, amely az eljárás iöganato-D sításához szükséges berendezést sematiku­san mutatja. Az ábrában (g) az összvezető, amely a (d) tövis köré csévélt (e) elemi vezetők­ből áll. Az elemi vezetők keresztmetszeté-5 nek megfelelő nyílással bíró (r) terelő­tárcsák szolgálnak, amelyek csapjaik kö­rül forgathatóan, a rajzban fel nem tün­tetett és az összvezető tengelye körül for­gatható vázban vannak ágyazva. Az (r) terelőtárcsákat a körülöttük futó (k) lánc 40 a nyilak irányában forgatja. A láncot a (z2) fogaskerékkel összekötött (n) tár­csa hajtja. A (z2) fogaskerék a rajzon fel nem tüntetett, fentnevezett állványban van ágyazva, tehát azzal együtt forog, míg egy- 45 úttal az összvezető tengelyében ágyazott, álló (zl) fogaskerékkel kapcsolódik. A sod­ráskor az (e) elemi vezetők, az (r) terelő­tárcsák és a (z2) fogaskerék az állvány­nyal együtt a (pl) nyíl irányában azössz- 50 vezető tengelye körül forognak, míg az összvezető a (p2) nyíl irányában halad. A (z2) fogaskerék a (zl) fogaskeréken le­gördül és a (k) lánc segélyével az (r) te­relőtárcsákat az elemi vezetők tengelye kö- 55-rül, az elemi vezetők forgásával (pl) ellen­tétes értelemben (p3) forgatja. A terelő­tárcsák forgássebessége és az állvány for­gássebessége egymáshoz képest akként van­nak megválasztva, hogy az elemi vezeték qo keresztmetszeti idomának oldalélei egymás­sal állandóan párhuzamosak maradnak. Ily módon tehát könnyen helyezkednek el a (d) tövis körül, annál is inkább, mert a (v) továbbító tárcsák, valamint az (s) 65-tárcsák azokat szabályosan vezetik. Az elemi vezetőket a sodrógépben feszí­tett állapotban, vagy ismert módon dobra csévélt állapotban is elrendezhetjük. Az utóbbi esetben nagy mennyiségű vezető- 70* rudat sorozatosan állítunk elő. Hogy a dobról a tekercselőtárcsákhoz való hala­dása közben a vezetők el ne forduljanak, a dobokat célszerűen úgy rendezzük el, hogy tengelyeik egymással párhuzamosan 75. és az összvezetőre merőlegesen álljanak, valamint azokat akként fordítjuk, hogy for­gás közben az összvezetőhöz való ezen vi-

Next

/
Thumbnails
Contents