92943. lajstromszámú szabadalom • Eljárás homogén kaucsuk-árúknak kaucsuk diszpersiókból elektromos úton való közvetlen előállítására

Megjelent 31>.'»0 . évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JfflBfflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93943. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás homogén kaucsukáraknak kaucsukdispersiókból elektromos úton való közvetetlen előállítására. The Anode Rubber Company Limited London. Pótszabadalom a 88150. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1926. évi április hó 15-ike. A 88150. számú szabadalomban homogén kaucsuknak kaucsukdispersiókból való közvetlen előállítása van leírva, melynél a kaucsuk leválasztása elektromos úton 5 történik, úgyhogy a kaucsukot a disper­sióból az anódán felszabaduló gázok káros hatásának elkerülése végett elektromosan nem vezető, azonban elektrolyttal itatott likacsos alzatra választjuk le. 10 A fenti szabadalomban továbbá felem­líttetett, hogy a likacsos leválasztó alzat akár koaguláló ionokat szolgáltató anya­gakból, pl. gipszből, akár pedig indifferens anyagokból, pl. mázatlan égetett agyag-15 ból állhat. Kitűnt, hogy a likacsos formák haszná­lat közben szenvednek oly értelemben, hogy ismételten használt formákon a csa padék nem válik le homogén egyenletes 20 alakban, hanem szemölcsök, vékony helyek és egyéb hibák lépnek fel a csapadékban és a formák elektromos ellenállása is nö­vekszik. A formák ezen magatartása azon körül 25 ménynek tulajdonítható, hogy a kaucsuk­dispersió el ektroforetikus kezelése közben az elektrolyttal itatott likacsos leválasztó forma eredeti mivolta megváltozik, mert az áram keresztülhaladása folytán a for 30 mát átitató elektrolyt egyensúlyi állapota megzavartatik és mert egyrészről a kau­csukdispersióból szennyező anyagok jut* hatnak a leválasztó-alzat pórusaiba, más­részről pedig a leválasztó-alzatot átitató 35 elektrolytből a kaucsukdispersióban jelen­lévő anyagok oldhatatlan csapadékokat választanak le a forma anyagának belse jében vagy a forma felületén. Ezen felismerésre támaszkodva a talál­mány szerint a likacsos leválasztó forrná- 40 kat lehetőleg minden egyes használat utáij oly kezelésnek vetjük alá, amely az elek­troforézis alatt a leválasztó formában végbement változásokat visszafejleszti. Ezen kezelés a használt leválasztó forma 45 és elektrolyt természetéhez képest külön­böző. Ha tűzálló leválasztó formákat, pl. má­zatlan égetett agyagformákat haszná­lunk, úgy az elektroforézis alatt a formák 50 likacsaiba bevándorolt szerves kolloido­kat azáltal távolíthajuk el, hogy a szeny­nyezett formákat kiizzítjuk. Célszerűbb azonban a formákat kolloid­mentes elektrolytikus fürdőben egy ka- 55 tóda és anóda közé bekapcsolni, amidőn is az elrendezést célszerűen úgy választjuk meg, hogy az áram ellenkező értelemben haladjon a formán keresztül, mint az elek­troforetikus kaucsukleválasztáskor. 60 A kezelés ezen módja nem csupán elek­troforetikus úton távolítja el a katafore­tikus leválasztás alkalmával a likacsokba bevezetett kolloidokat, hanem az elektro­lytnak eredeti egyensúlyi állapotát ismét 65 helyreállítja a likacsos test belsejében. Ezenkívül ezen kezelési mód nem csupán tűzálló anyagból, hanem más anyagokból, pl. gipszből álló leválasztó formáknál is alkalmazható. 70 Azonban a leválasztó formát alkalikus oldat, pl. ammoniákos víz, vagy ugyan­azon elektrolytfolyadék segélyével, ame­lyet a formák itatására használunk, nyo­más alatt úgy öblíthetjük keresztül, hogy 75 a folyadék a kaucsuk kataforetikus levá-

Next

/
Thumbnails
Contents